Ζάκρος 17 Φεβρουαρίου 2015

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου ενδιαφέρεται να πουλήσει έξτρα παρ-θένο ελαιόλαδο εσοδείας 2014-2015. Ποσότητα περίπου 135 τόνους (πέντε βυτία), οξύτητας 0,17ο -0,20ο. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στο γραφείο του Συνεταιρισμού, με e-mail και στο fax 2843 0 93429. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιο-λογηθούν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 6:00 μ.μ. στο γραφείο του Συνεταιρισμού.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η προσφορά θα δοθεί για το λάδι "ως έχει" χωρίς αυξομείωση οξύτητας και αφαίρεση Ξ.Υ.Υ.
Η παραλαβή του λαδιού θα γίνει από τις δεξαμενές του Συνεταιρισμού.
Η παραλαβή θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, ά-μεσα.
Η εξόφληση του συνόλου της αξίας του λαδιού πριν τη φόρτωση.
Η τελική απόφαση και η κατακύρωση του λαδιού θα γίνει κατά την κρίση του Δ.Σ. αν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6972-864918
ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Βασίλειος Κατσικαλάκης