ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ
(Prays oleae)


Στις πρώιµες και στις παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη στα τέλη του τρίτου δεκαηµέρου του Μαΐου. Οι συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες αυξάνονται και ̟παρατηρούνται οι πρώτες ωοτοκίες και εκκολάψεις στους µικρούς καρπούς. Το έντοµο γεννάει τα αυγά του κυρίως πάνω στον κάλυκα και οι νεαρές ̟προνύµφες εισέρχονται κατευθείαν µέσα στον καρπό.
Οι προσβεβληµένοι καρποί είτε ξηραίνονται, µαυρίζουν και πέφτουν λόγω τραυµατισµού του ποδίσκου δίνοντας πρώιµη θερινή καρπότωση, είτε παραµένουν στο δέντρο και πέφτουν το φθινόπωρο κατά την έξοδο των προνυµφών.
Στόχος της επέµβασης είναι η θανάτωση των νεαρών προνυµφών πριν µπουν στον καρπό.
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες µε µέτρια καρποφορία. Συνιστάται ψεκασµός κάλυψης µε κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα:

- Πρώιµες και παραλιακές περιοχές των νοµών Λασιθίου Ηρακλείου και Ρεθύµνου: 28 - 30 Μαΐου.
Για τις πρώιµες και παραλιακές περιοχές του ν. Χανίων καθώς και για όλες τις µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές θα ενηµερωθείτε σε επόµενο δελτίο. 


ΡΥΓΧΙΤΗΣ ( ή µίµικας )
(Rhynchites cribripennis)


Είναι ένα µικρό καστανόχρωµο σκαθάρι µεγέθους περίπου 0,5 εκ., µε χαρακτηριστικό ρύγχος. Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφεται µε τους καρπούς οι οποίοι εµφανίζουν χαρακτηριστικές τρύπες µορφής «κρατήρα» στην επιφάνειά τους. Αργότερα το καλοκαίρι ωοτοκεί στους καρπούς όπου οι προνύµφες προσβάλουν τον πυρήνα. rigxitis3Έντονες προσβολές µπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο.
Σε ελαιώνες πρώιµων και παραλιακών περιοχώνπου παρατηρήθηκαν ζηµιές τα δύο προηγούµενα χρόνια να γίνεται τίναγµα των κλάδων πάνω σε λευκό πανί για εκτίµηση τηςπυκνότητας του πληθυσµού. Eαν πέσουν
περισσότερα από τέσσερα άτοµα ανά κλάδο µε 5 – 7 ετήσιους καρποφόρους κλαδίσκους, να γίνεται επέµβαση αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.
Επιλέγοντας το κατάλληλο εντοµοκτόνο γίνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον πυρηνοτρήτη.

 

 
ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ
(Otiorrynchus cribricollis)


otiorigxosΕίναι νυχτόβιο σκαθάρι που ανεβαίνει στα δέντρα από τον κορµό τις νυχτερινές ώρες. Προκαλεί χαρακτηριστικά περιφερειακά φαγώµατα στα φύλλα (πριονωτά) καθώς και χαρακτηριστική καρπόπτωση µαζί µε τον ποδίσκο του καρπού. Σπάνια προκαλεί ζηµιές οικονοµικής σηµασίας ωστόσο τοπικά έχουν αναφερθεί έντονεςπροσβολές.

 


Σε ελαιώνες πρώιµων και παραλιακών περιοχών µε ιστορικό έντονων προσβολών τα προηγούµενα χρόνια µπορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώπιση µε τον πυρηνοτρήτη φροντίζοντας να γίνεται επιπλέον ψεκασµός στο λαιµό και τον κορµό των δέντρων. 

 

 

 


ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ
(Palpita unionalis)

 

Στιςπρώιµες και παραλιακέςπεριοχές να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες.