Εγκαινιάζοντας την δωρεάν δημοσίευση δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ, Ο Αγροτικός Συν/σμος Βρυσών Μεραμβέλλου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση 93.000 κιλών ελαιολαδου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές.

’ Η Ιστοσελιδα’  αυτη συγχαίρει τον Συν/σμό για την πρωτοβουλία του’  να εφαρμοσει την διαφανή’ διαδικασία της δημοπρασίας’ - την οποια’  επανειλημμένα εχει συστήσει -’ ’ ’ στην πώληση του ελαιολάδου του ’ και ευχαρίστως δημοσιεύει’ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης’ το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν στην συνέχεια.

 
 
 
Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βρυσών Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης
Καλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ελαιολάδου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για πώληση ελαιολάδου στις 10 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης προσφορών έως 14:30 (πέρας Δημοπρασίας) στα γραφεία του Συνεταιρισμού που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου στην Περιοχή Δράσι των Βρυσών, στο 7o χιλιόμετρο επί της Επαρχιακής οδού Νεάπολη Βρύσες Τζερμιάδο στην διασταύρωση προς Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου.
  • Δημοπρατούμενη ποσότητα : 93.000 Κgr
  • οξύτητα : 0,24%
Στοιχεία Γεν. Χημείο Κράτους. Δεκτός κάθε έλεγχος

O συμμετέχων αγοραστής παρακαλείται να καταθέσει μια προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών.
Η προσφορά δύναται να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο ή με αποστολή με ταχυεπιστολή.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών τα μέλη του οποίου αποτελούν και τα μέλη της Επιτροπής της Δημοπρασίας μόνοι αρμόδιοι για τον έλεγχο και την ανάδειξη του πλειοδότη, σε περίπτωση που η τιμή είναι αποδεκτή. Η μη αποδοχή της προσφοράς του πλειοδότη δεν εγείρει κανένα δικαίωμα υπέρ του προσφέροντος και κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Ο πλειοδότης με την κατακύρωση της δημοπρασίας οφείλει εντός μη ανατρεπτικής προθεσμίας 48 ωρών να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου (τιμή προσφοράς Χ ποσότητα λαδιού) ως εγγύηση συναλλαγής και αμέσως μετά θα υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης και παραλαβής του ελαιολάδου, από «κορφής μέχρι πάτου» σύμφωνα με την καθομιλουμένη.
Η μη τήρηση των παραπάνω από πλευράς αγοραστή θα σημαίνει αυτόματα την ακύρωση της προσφοράς του.

Το 10% θα γίνεται δεκτό με αντίστοιχη κατάθεση στο λογαριασμό του συνεταιρισμού που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.

Οποιαδήποτε άλλη απλή επιταγή δε θα γίνεται δεκτή.
Η παραλαβή και η φόρτωση του ελαιολάδου θα γίνει εντός δέκα (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, και η εξόφληση θα γίνεται επί τόπου του χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών ή στον χώρο της Αγροτικής Τράπεζας Νεαπόλεως πριν την ζύγιση.

Μετά το πέρας των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών αν δεν έχουν τηρηθεί τα παραπάνω, και πάντα κατά την κρίση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών, από το κατατεθέν στην τράπεζα ποσό θα έχουμε κατάπτωση του 10% υπέρ του Συνεταιρισμού λόγω αθέτησης των συμφωνηθέντων εκ μέρους του αγοραστή.

Οποιαδήποτε συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων είναι γνώστης της παρούσης διακήρυξης και συμφωνεί απόλυτα με το περιεχόμενό της σε όλα τα σημεία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα.
Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου Κώστας Πατεράκης 6944 575 438
Αντιπρόεδρος Δ. Συμβουλίου Κώστας Μαμολίδης 6977 596 318

Βρύσες Μεραμβέλλου 20 Μαρτίου 2013
Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος