’ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας Ελαιολάδου του ΣΠΑΚΕ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου, στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας Ελαιολάδου» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους σε αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα

Προκηρύσσει

Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας Ελαιολάδου» του ΣΠΑΚΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην σχετική διακήρυξη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου, Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1, Χανιά Κρήτης, έως την 19/12/2011 και ώρα 12:00 ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού όπου θα έχει συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν, στο Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Α. τους όρους που περιέχονται αναλυτικά στο τεύχος διακήρυξης

Β. τις κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία

Γ. την απόφαση αριθμ.1 /12-9-11 του ΔΣ για την έγκριση του παρόντος διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

Για πληροφορίες και αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο «Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου» ’ Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1, Χανιά Κρήτης,’  τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 10.00 έως 12.00 και στα τηλέφωνα: 28210 50800 (υπεύθυνος επικοινωνίας Ν. Μιχελακης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣflags1d.jpg’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ _-_1.jpg