’ 

Ριζικές αλλαγές στις επιδοτήσεις μετά το 2013

Ενιαία επιδότηση ανά στρέμμα, πρόσθετες ενισχύσεις για περιβάλλον, μειονεκτικές περιοχές, νέους και μικρούς γεωργούς.

Κούρεμα 3% του συνόλου των επιδοτήσεων και αποκλεισμός ’ από τις επιδοτήσεις των ’ μη ενεργών γεωργών ’ που θεωρούνται όσοι ’ έχουν λιγότερο ’ από 5% εισόδημα από γεωργία!

Ριζικές αλλαγές που ανατρέπουν τελείως το σημερινό καθεστώς προβλέπονται να γίνουν στις επιδοτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης που σχεδιάζεται να αρχίσουν μετά το 2013 και να ολοκληρωθούν το 2019.

epidothsh-trapeza.jpg’ Εξετάζεται η θέσπιση ’ ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σε επίπεδο Κράτους η Περιφέρειας η ζωνών, μελετάται ’ η καθιέρωση ’ νέων πρόσθετων ενισχύσεων για περιβάλλον, μειονεκτικές περιοχές, νέους και μικρούς γεωργούς ενώ ’ ορίζεται και ’ ’ έννοια των μη ενεργών γεωργών’  οι ’ όποιο αποκλείονται των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του’  Ευρωβουλευτή’  Καθηγητή κ.’ Γιώργου Παπαστάμκου το πλαίσιο που’ ’ θα απευθύνει’  προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών η Κομισιόν πιθανόν στις 12 Οκτώβριου ’ θα περιλαμβάνει’  σε γενικές γραμμές τα εξής:

’ Άμεσες Ενισχύσεις:

Εκτιμάται ότι οι διαβουλεύσεις σχετικά με την’ (ανά) διανομή των επιδοτήσεων ’ μεταξύ κρατών μελών προσανατολίζονται στη πρόβλεψη μιας «εθνικής οροφής» για κάθε κράτος μέλος η οποία’  θα περιλαμβάνει ’ για τους αγρότες δυο μορφές ενισχύσεων. Την καλούμενη «βασική ενίσχυση» ’ ’ και ’ τις «πρόσθετες ενισχύσεις».euro.jpg

Η Βασική ενίσχυση

Θα καθοριστεί με επιλογή κάθε Κράτους μέλους ’ ενιαία ενίσχυση’  ανά στρέμμα’  είτε σε επίπεδο κράτους είτε σε επίπεδο ’ Περιφέρειας.

Τα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να καταβάλλουν τις ενισχύσεις σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει να καθορίσουν τις Περιφέρειες με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα αγρονομικά και τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά, ’ τις προοπτικές της γεωργίας, ή την θεσμική-διοικητική τους διάρθρωση

Οι Πρόσθετες ενισχύσεις

Θα αφορούν ειδικές περιπτώσεις όπως:

- Πρόσθετη ενίσχυση (30% της εθνικής οροφής) στους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον,

- Εθελοντική πρόσθετη ενίσχυση (έως 5% της εθνικής οροφής) για τους γεωργούς σε περιοχές με συγκεκριμένα φυσικά μειονεκτήματα (συμπληρωματική της ισχύουσας ήδη ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα),

- Πρόσθετη ενίσχυση (έως 2% της ετήσιας’  οροφής) στους νέους γεωργούς κατά την εγκατάσταση (συμπληρωματική της ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα),

- Απλοποιημένο σύστημα υπέρ των μικρών γεωργών (έως 10% της ετήσιας εθνικής οροφής), οι οποίοι θα λαμβάνουν κατ' αποκοπή πληρωμή, η οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες πληρωμές και θα διασφαλίζει διοικητική απλοποίηση.

Επίσης, θα παρέχεται ενίσχυση προκειμένου να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο παραγωγής (έως 5% της εθνικής οροφής) σε ορισμένες περιπτώσεις).

Ορισμός ενεργού γεωργού:

Παρά τα αντιθέτως φημολογούμενα, φαίνεται ότι τελικά το κριτήριο ’ «ενεργού» και «μη ενεργού γεωργού» καθορίζεται’  μόνο στην βάση του ’ 5% του συνολικού εισοδήματος, αντί του’  ’ ’ 50% που ίσχυε παλαιότερα!

Με βάση’  το κριτήριο αυτό θα προταθεί μη καταβολή ενισχύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων τα ετήσια έσοδα από την γεωργική δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών εισοδημάτων τους. Κατ' εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται το κριτήριο’  στους γεωργούς, οι οποίοι έλαβαν άμεσες ενισχύσεις κάτω από ’ 5000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι πλείστοι σημερινοί’  Έλληνες ελαιοπαραγωγοί δεν φαίνεται να κινδυνεύουν με’ ’  αποκλεισμό’  από τις επιδοτήσεις.

Περιπτώσεις μη λήψης ενισχύσεων:

Προτείνεται η’ ’ μη καταβολή ενισχύσεων στις περιπτώσεις όπου το συνολικό ποσό της ετήσιας ενίσχυσης θα είναι κατώτερο των 100 ευρώ, ’ ή η επιλέξιμη έκταση της καλλιέργειας είναι κάτω του ενός εκταρίου. Δεδομένης, ωστόσο, της ετερογενούς διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν κατώτατα όρια που ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Προοδευτική μείωση’ ’ μεγάλων επιδοτήσεων

Προβλέπεται προοδευτική μείωση’ ’ έως και οροφή των αμέσων ενισχύσεων ως εξής:

- κατά ’ 20% για ποσά 150.000 - 200 000 ευρώ,

- κατά 40% για ποσά 200 000 - 250 000 ευρώ,

- κατά 70% για ποσά’  250 000 - 300 000 ευρώ,

- κατά 100% για’ ’ ποσά άνω των 300 000 ευρώ.

Θέσπιση εθνικού αποθεματικού.

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου’  συστήματος, τα κράτη μέλη θα προβούν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση-κούρεμα ’ (όχι άνω του 3%) της οροφής του συστήματος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσου το εθνικό απόθεμα το όποιο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ’ προκειμένου να:

- καταβάλουν πληρωμές σε γεωργούς σε περιοχές που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση η/και προγράμματα ανάπτυξης.

’ -αυξήσουν γραμμικά την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.