’ 

Ιδιωτική Αποθεματοποίηση

Όχι ιδανικό αλλά αναγκαίο Μέτρο

για ανάκαμψη των’  τιμών.

Πως εφαρμόζεται και’  ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Η Ιδιωτική Αποθεματοποίηση καίτοι οπωσδήποτε δεν αποτελεί μέτρο’  ιδανικό’ ’  για μια πραγματική προστασία των τιμών παραγωγού, ’ φαίνεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελεί το μόνο Μέτρο που’  μπορεί να’  ’ συντελέσει σε ’ ανάκαμψη των τιμών ελαιολάδου

dexamenes.jpgΤο Μέτρο αυτό που προβλέπεται ’ από τους Κανονισμούς της ’ ΕΕ, παρά τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα’  του,’ ’  όταν εφαρμόστηκε το 2009’  και μόνο με την ανακοίνωση του συντέλεσε σε’  μια’ ’  καλή αύξηση των τιμών’  η οποία ’ ’ συνεχίστηκε και ’ τους επομένους μήνες ’ ανεβάζοντας τις τιμές για τους 0,3 βαθμούς ’ ’ σταδιακά από 1,80 που ήταν τον Μάιο μέχρι’  2,50 τον Σεπτέμβριο.

Σε όσους συμμετέχουν στην εφαρμογή του Μέτρου’  προβλέπεται’  μια ’ επιδότηση που καθορίζεται με ’ προσφορές των ενδιαφερομένων και η οποία ’ ’ το’  2009 καθορίστηκε τελικά στα 1,3 ευρώ ανά τόνο και ημέρα.

Η επιδότηση αυτή δεν ήταν’  ευκαταφρόνητη αφού αντιστοιχεί σε 0,04ευρω ανά κιλό τον μήνα και επομένως για διάστημα αποθήκευσης π.χ. 6 μηνών’  αντιστοιχεί σε 0,24 ευρώ ανά κιλό. Επομένως το’  συνολικό όφελος που προέκυψε από την εφαρμογή του Μέτρου ήταν μια άνοδος των τιμών κατά ’ 0,70 ευρώ ανά κιλό (+39% περίπου) ’ που αφορούσε όλους και’  ένα επί’  πλέον’  όφελος’  για όσους συμμετείχαν στην Αποθεματοποίηση ’ 0,24 ευρώ.

’  Στην εφαρμογή του Μέτρου μπορούν να μετάσχουν ’  Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, Ελαιοτριβεία και Τυποποιητήρια’  που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός’ ’  και μπορούν να «αποθηκεύσουν» και επομένως να μην πωλήσουν’  για’  το χρονικό διάστημα’ ’  που ορίζεται τις ποσότητες ελαιόλαδου που προσφέρουν. Στην περίπτωση που θελήσουν να διακόψουν την σύμβαση τους νωρίτερα πουλώντας το ελαιόλαδο, απλά χάνουν την εγγύηση και’  την επιδότηση που αντιστοιχεί στο’  υπόλοιπο’  του χρόνου’  μέχρι την λήξη της σύμβασης. ’ 

Η ελάχιστη’  ποσότητα που μπορεί να ζητήσει να αποθεματοποιήσει ένας υποψήφιος το 2009’  όταν’  προκηρύχτηκε η εφαρμογή του Μέτρου ήταν ’ ’ ’ 50 τόνοι και οι προσφορές’  υποβάλλονταν’  στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μέγιστη ποσότητα αποθεματοποίησης’  που εγκρίθηκε για’  όλες τις Ελαιοπαραγωγές χώρες της ΕΕ ( Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία)’ ’  ήταν 110.000 τόνοι’  και η περίοδος της αποθεματοποίησης ήταν 180 ημέρες

Αδικαιολόγητη η έλλειψη’  ενδιαφέροντος’  από Ελληνικής πλευράς.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον συμμετοχής από’  Ελληνικής πλευράς το 2009’  ήταν αρκετά μειωμένο,’  αφού οι αιτήσεις’  που υποβλήθηκαν και τελικά εγκρίθηκαν ήταν’  πολύ περιορισμένες και ήταν όλες’  μόνο από την Κρήτη.’  Οι ποσότητες για τις οποίες’  ζητήθηκε αποθεματοποίηση ήταν’  συνολικά 1.123 τόνοι ελαιόλαδου που ήταν’  κατά’  93%’  εξαιρετικό παρθένο ( οξ. κάτω των 0,8 βαθμών) ενώ ’ το υπόλοιπο 74 τόνοι ήταν Παρθένο (οξ. κάτω του 2 βαθμών).’  Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν’  οι: ’ Ε. Ρενιέρης ΕΕΕ και Ανώσκελη ΑΒΒΕ και’  ΕΑΣ Πεζών.

’ ’ ’ ’ ’  Οπωσδήποτε, ’ το φαινόμενο της’  αρνητικής’  συμπεριφοράς των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην εφαρμογή του Μέτρου,’  δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά που πρέπει να εξεταστούν, γιατί’  υπάρχουν μια σειρά από λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε’  να συμμετέχουν’  συνδράμοντας’  τους παραγωγούς πελάτες τους αλλά και ’ τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους και τελικά ’ την’  επιβίωση της ελαιοκαλλιέργειας από την οποία εξαρτώνται.’  Επομένως μια ενημέρωση των Παραγωγών αλλά και των Οργανώσεων και Επιχειρήσεων’  κρίνεται απαραίτητη,’  ώστε να γίνει κατανοητό ότι’  εκείνοι που έχουν πραγματική συμφέρον να μην θέλουν’  την εφαρμογή του Μέτρου και την άνοδο των τιμών είναι οι επιχειρήσεις’  τυποποίησης που σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οι οποίες είναι αυτονόητο’  ότι επιθυμούν χαμηλές τιμές παραγωγού.