Συγκροτείται από τον ΣΕΔΗΚ

 

 

ΠαγκρήτιαΕπιστημονικήΕπιτροπή για την Ελαιοκομία της Κρήτης

 

 

Επεξεργασία Θέσεων και Προτασεωνγια την Παραγωγή, την Διάθεση, την Ελαϊκή Πολιτική καιτο Περιβάλλον

 

 

24-3-08

 

 

Την συγκρότηση Παγκρήτιας Επιστημονικής Επιτροπήςπου θα αποτελείται από Επιστημονικά στελέχη πουθα προτείνουν οιΔήμοιπροτείνει ο ΣΕΔΗΚ με έγραφό του που υπογράφει ο Πρόεδρος του Γιώργης Μαρινάκης — Δήμαρχος Ρεθύμνου προς τους 60 Δήμους Μέλη του. Η Επιστημονική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί και λειτουργεί κατά τα πρότυπα των Τεχνικών Επιτροπών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου,θα ασχοληθεί με τηνμελέτη,προώθηση αλλά και υλοποίηση διαφόρωνεπιλεγμένωνδράσεων στον τομέα της Παραγωγής και στον τομέα της Διάθεσης του ελαιόλαδου που έχουν οριζόντια εμβέλεια καιενδιαφέρουν όλους του Δήμους.

 

 

Βασική αποστολή της Επιτροπής θαείναι η μελέτη και επεξεργασία προτάσεων για την διαμόρφωση θέσεων για θέματα Κοινής Αγροτικής και ΤοπικήςΕλαικηςΠολιτικής, στην Παραγωγή, την Μεταποίηση, την Τυποποίησηκαι Εμπορία του Ελαιολάδου καθώς και την Βελτίωση της ποιότητας και την Προστασία του Περιβάλλοντος. 08-3-24sedikrethymno240x160.jpgΠαράλληλα όμως, στην αποστολή της Επιτροπήςθα περιλαμβάνεται και η σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε τρέχοντα Εθνικά η Κοινοτικά προγράμματα καθώς και η υλοποίησηεγκεκριμένωνΕθνικών η Κοινοτικών προγραμμάτων,έργων και δράσεων.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπήςπου θα οριστούν από κάθε Δήμο μπορεί να είναι μέχριδύο και πέραν από την συμβολή τους στην επεξεργασία θέσεων και υποβολή προτάσεων και προγραμμάτων που μπορεί να υλοποιούνται κατά περίπτωση στα πλαίσια του ΣΕΔΗΚ η και των ίδιων των Δήμων, θα αποτελούν διαύλους επαφής και αλληλοενημέρωσης Δήμων — ΣΕΔΗΚ σεθέματα ελαιοκομικής επικαιρότητας.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής,που θα οριστούν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί ναείναι Δημοτικοί Σύμβουλοι η Υπάλληλοι των Δήμων η και Τρίτα Πρόσωπαπου θα πρέπει να έχουν έφεση αλλά και άλλα ανάλογα προσόντα ώστε να ενταχθούν σεμια η δυο από τις θεματικέςΟμάδεςπουθα οριστούν στα πλαίσια της λειτουργίαςτης Επιτροπής.Απαραίτητη προϋπόθεσητης επιλογής Μελώντης Επιτροπής είναι ησυναίνεση των ίδιων των Μελών και των ΔΣ των Δήμων τους καθώςκαι η επαρκής γνώση χειρισμού ΗΥ και ιδίως Ηλεκτρονικού 08-3-24eleonesvulgaro_.jpgΤαχυδρομείου ( e-mail) δεδομένου ότι τo πλείστο των εργασιών θαδιεξάγεταιαπό τις θέσεις που ήδη τα Μέλη υπηρετούν και παράλληλα με τα καθήκοντα τους.

 

 

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόνταείναι ηκατοχή πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ η άλλου Ιδρύματος Εσωτερικού η Εξωτερικούκαιγνώσειςξένων γλωσσών .

 

 

Από τους Δήμους είχε ζητηθεί να ορίσουν ταΜέλη που προτείνουν στην Επιτροπήτο αργότερα μέχρι21 Μαρτίου ημερομηνία που παρατάθηκεμέχρι 4 Απριλίου.

 

 

Στόχος είναι η Επιτροπή να συγκροτηθεί να οργανωθείκαι να κάνει την πρώτη της παρουσία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΗΚ που θα γίνει στα μέσα στον Μαιου.

 

 

 

Τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα εργάζονται με βάση Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ καιθα συνεδριάζουν μια περίπου φορά ανά 1-2 μήνες στην έδρα κάποιου Δήμου, στα Γραφεία του ΣΕΔΗΚη όπου αλλού κρίνεται πρόσφορο και θα μπορούν να λαμβάνουννόμιμες αμοιβέςόταν εκτελούν επιλέξιμες εργασίες σε εγκεκριμέναΠρογράμματα.

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

Οι Θεματικοί Τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούν τα Μέλη της Επιστημονικής Ελαιοκομικής Επιτροπήςτου ΣΕΔΗΚκαι ταθέματα που θα περιλαμβάνουν έχουν ως εξής:

 

 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :

1. Παραγωγή καιΠοιότητα

Καλ/γεια, δακοκτονία, άρδευτικάέργα,αγροτική οδοποιία κ.α.

2. Μεταποίηση

Συγκομιδή , έκθλιψη ελαιοκάρπου, αποθήκευση ελαιολάδου

3.Τυποποίηση

Εξοπλισμός και μέσα συσκευασίας,ετικετοποίηση, τεχνική προετοιμασίας .

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ :

 

1.Προβολή

 

üΑνάδειξη και αξιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού Κρητικού ελαιολάδου

ü Ανάδειξη , προστασία και αξιοποίησηΜνημειακών Ελαιοδέντρων Κρήτης

 

 

üΟργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων

üΊδρυση και λειτουργία Μουσείων Ελιάς σε Δήμους.

 

 

 

2.Εμπορία

 

üΟργάνωση, ταυτότητα και λειτουργία αγορών εξωτερικού

 

 

üΑναδιοργάνωση εσωτερικής αγοράς στην Κρήτη

 

 

üΟργάνωση και λειτουργίαΠαρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιόλαδου,

 

 

üΊδρυσηΔιεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολαδου Κρήτης,

 

 

üΊδρυση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εμπορίας κα.

 

Γ. ΤΟΜΕΑΣΕΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

 

 

üΕυρωπαϊκή και Εθνική Ελαικη πολιτική

üΕνιαία Ενίσχυση- Πολλαπλή συμμόρφωση

 

üΕνισχύσεις από Παρακρατήματα (Ποιοτικό, Οργανώσεων, Εθνικός Φάκελος)

 

üΣτήριξη τιμών παραγωγού,όροι για εξαγωγές — εισαγωγές κ.α

 

üΟρολογία και όρια ποιοτικής κατάταξης,

 

 

üΠροστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης ΠΟΠ, ΠΓΕ,

 

 

üΒιολογικήκαλ/γεια , Ολοκληρωμένη διαχείριση,

 

Δ. ΤΟΜΕΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

 

 

 

üΑλληλεπιδράσεις Ελαιοκομίας — Περιβάλλοντος

 

 

üΔιαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείωνüΡυπάνσεις-μολύνσεις απόαγροχημικά κ.α.

 

 

üΠροστασίαελαιοκαλλιέργειας από ρυπάνσεις

 

 

üΔιάβρωσηεδάφους,

 

üΠροστασία από πυρκαγιές,