Ωστόσο απορίες υπάρχουν για το ύψος των φετινών περικοπών και την τήρηση του 30%.


Εξηγήσεις δίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακοίνωση του, μετά τον θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά την πληρωμή της Προκαταβολής του δικαιώματος της Βασικής ενίσχυσης, τονίζοντας οτι οι περικοπές που έγιναν ήταν ήδη γνωστές από την ανοιξη του 2017.

opekepe1Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν με τις εξηγήσεις αυτές ικανοποιούνται οι ελαιοπαραγωγοί, που όπως λένε, διαπίστωσαν σημαντικές μειώσεις που φτάνουν φέτος και μέχρι 20% σε σχέση με το ποσό που έλαβαν πέρυσι. Και εκείνο που επισημαίνουν αρκετοί, είναι αν εκείνοι που πέρνουν τις αποφάσεις για νέες μειώσεις λαμβάνουν υπόψη τους την δικλείδα του 30%. Οτι δηλαδή σύμφωνα με τους κανονισμούς οι ενισχύσεις των παραγωγών δεν πρέπει συνολικά να μειωθούν πάνω από 30%. Ισχύει η δικλείδα αυτή, ή έχει καταργηθεί στην πράξη;


Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναλυτικά ως εξής:

 

Μετά την πληρωμή προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης, επειδή παρατηρήθηκε, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω παραπληροφόρησης, σύγχυση, όσον αφορά στην αξία των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης του έτους 2017, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Το έτος 2015 καθορίστηκε η αξία των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσ χυσης για ολόκληρη την περίοδο 2015 - 2019 και εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι στους οποίους αναγραφόταν η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων.

 

Με βάση το “μοντέλο” υπολογισμού των Δικαιωμάτων με στόχο τη σύγκλιση προς την Περιφερειακή Αξία, η Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) που υπολειπόταν αυτής (Περιφερειακή Αξία) αυξάνεται, ενώ όταν υπερβαίνει την εν λόγω Αξία μειώνεται.

 

Η παραπάνω “σύγκλιση” πραγματο ποιείται κάθε χρόνο με ισόποσα βήματα, επιφέροντας τις ανάλογες αυξήσεις ή μειώσεις στην αξία των Δικαιωμάτων. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στους δικαιούχους παραγωγούς από το έτος 2015 και η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων αναγράφεται στις Αιτήσεις κάθε έτους.

 

Σχετικά με τις αξίες των Δικαιωμάτων της φετινής περιόδου για τις Αιτήσεις του 2017, με βάση το άρθρο 25 παράγρ. 1 Καν (ΕΕ)1307/2013, η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, αναπροσαρμόζεται οριζόντια για όλους τους δικαιούχους, προκειμέν ου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την άσκηση πολιτικών και συγκεκριμένα παρακρατείται ποσοστό: 1. 4,5% για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος, για τη χορήγηση για πρώτη φορά δικαιωμάτων σε νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενους γεωργούς και δικαιούχους Φόρμας 6 , 2. 3,125% προκειμένου να εξασφαλισθούν πιστώσεις για την κάλυψη της αύξησης του ορίου των συνδεδεμ ένων ενισχύσεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το 2017 και 3. 0,79% για την προσαρμογή των δικαιωμάτων στο ανώτατο δημοσιονομικό όριο.

 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ήταν, ήδη, γνωστές στους παραγωγούς από την Άνοιξη του 2017 κατά την υποβολή των Αιτήσεων, εξαιρουμένου του ποσοστού για το Εθνικό Απόθεμα (ΕΑ) που αρχικά είχε υπολογιστεί στο 2%, όμως στην πορεία μετά τον μεγάλο αριθμό δυνητικών δικαιούχων για το ΕΑ και προκειμένου να καλυφθούν όλα τα αιτήματα των νέων και νεοεισερχομένων παραγωγών, αυξήθηκε έως 4,5% μετά από την έκδοση της 1630/64709/2017 ΥΑ.

 

Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσοστό δεν εξαντληθεί για τη χορήγηση του ΕΑ, το πλεόνασμα θα επιστραφεί οριζόντια στους παραγωγούς κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτ σι και φέτος, παρατηρούνται ατομικές αποκλίσεις στις πληρωμές των δικαιούχων που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες προβλεπόμενες κυρώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει μείωση της αξίας των δικαιωμάτων.

 

Τέλος τονίζουμε, ότι το καταβληθέν ποσό 70% της Βασικής Ενίσχυσης 2017, αντιστοιχεί στο 99,6 % της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης με βάση την Αίτηση, ποσοστό το οποίο αντικατοπτρίζει και την υψηλή ποιότητα της πληρωμής.

 

Με βάση τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει για την περίοδο 2015 - 2020 , όπως αυτή εξειδικεύεται στην εθνική νομοθεσία, οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους έλληνες αγρότες για το 2017 ανέρχονται σε 1. 915 . 732 .000 ευρώ.

 

Από το ποσό αυτό, 1.129.245.000 ευρώ προορίζονται για τη βασική ενίσχυση, 562.899.000 ευρώ για το πρασίνισμα, 37.527.000 ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (κάτω των 40 ετών) και 186.061.000 ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις .

 

Σήμερα ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, ύψους 701.915.912,39 ευρώ σε 537.406 δικαιούχους και από αργά το απόγευμα θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

 

Σημειώνεται ότι Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 υπέβαλλαν 656.031 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 593.089, ενώ το ανωτέρω καταβληθέν ποσό αντιστοιχεί σ το 99,6% της συνολικά δικαιούμενης ενίσχυσης με βάση τις αιτήσεις.

 

Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε :

 

1. Γεωργούς (51.459) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό τους είν αι μεγαλύτερο των 250 ευρώ , θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.

 

2. Γεωργούς ( 56 ) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα πο σά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 201 6 , όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 201 6. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Γεωργούς ( 2.016 ) για τους οποίους εκκρε μεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

4. Γεωργούς ( 126 ) που τα προσωπικά τους στοιχεία , όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ σης 2017 , δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την AA ΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

 

5. Γεωργούς ( 542 ) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομιά . Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 64.370 .

 

6. Γεωργούς (1.815) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων δεδομένου ότι έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν ακόμα πρ οσκομισθεί από τους παραγωγούς.

 

7. Γεωργούς ( 606 ) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ε νίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα . 8. Γεωργούς ( 685 ) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚ ΕΠ Ε , λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων .

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ , σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ξεκίνησε άμεσα την επίλυση των εκκρεμοτήτων για τους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών 1 & 2 και θα αποσταλεί αρχείο με νεότερη επεξεργα σία από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή .

 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι για τις λοιπές κατηγορίες , το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 201 7 θα ανοίξει στις Πε ριφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στο άμεσο επόμενο διάστημα.

 

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου :

(α) η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ,

(β) η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2017. Παράλληλα, θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ, καθώς επίσ ης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κα), του LEADER και των δημοσίων έργων. Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17 :00.