Κίνδυνοι από Ακάρεα, Καλόκορη, Μαργαρόνια, Κερκόσπορα, Κυκλοκόνιο

 

ΠΚΠΦΠΕ Ηρακλείου, 12-04-2017elia 1204174

 Οι Ελιές στην Κρήτη βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης και εξέλιξης της ανθοφορίας. Στις παραλιακές και πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο φούσκωμα των ανθέων στις ανθοταξίες (στάδιο D). Στις μεσοπρώιμες περιοχές βρίσκονται στον σχηματισμό των ανθοταξιών (σταδιο C) και στις όψιμες περιοχές η νέα βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνημα (σταδιο B, έναρξη σταδιου C).

 

vlastika stadia

Η εξέλιξη της βλάστησης είναι όψιμη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με φυσιολογικές για την εποχή κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις). Υπάρχει όμως μια αθροιστική "συσσώρευση" επίδρασης της ξηρασίας και της ανομβρίας των τελευταίων ετών, ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων αλλά και χρονίζουσες προσβολές που δεν έτυχαν αντιμετώπισης από πολλίνια (ψώρα) και ακάρεα Eriophyidαe που φαίνεται να συνδέονται με μια γενικότερη επιβάρυνση των ελαιοδέντρων. Σε πολλούς ελαιώνες επίσης εμφανίζονται προσβολές από το μύκητα της κερκόσπορας. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι γενική και στηρίζεται στην ενδυνάμωση της καλλιέργειας (λιπάνσεις, αρδεύσεις) και σε έγκαιρες καταπολεμήσεις.


ΑΚΑΡΕΑ:

Την εποχή αυτή τα ακάρεα Eriophyidae προσβάλλουν τη νέα βλάστηση, ξεκινώντας από τα νεαρά φύλλα και τις ανθοταξίες. Οι προσβολές αναγνωρίζονται στο παλιό φύλλωμα με τη μορφή καστανών ανάγλυφων περιοχών (παραμορφώσεις) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και χλωρώσεων (κιτρίνισμα) αντίστοιχα στην επάνω επιφάνεια.


akarea1Οδηγίες: Στις πεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές συνιστάται ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση αποκτήσει μήκος 6 - 8 εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων, στάδιο 0 ).
Όπου έχουν παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές τα προηγούμενα χρόνια χρειάζεται επανάληψη της επέμβασης λίγο πριν την άνθηση, στο κρόκιασμα (στάδιο Ε). Η επανάληψη ισγύει για όλες τις περιοχές όταν φτάσουν σε αυτό το στάδιο (πρώιρες- μεσοπρώιμες - όψιμες).
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έγουν τα νεαρά δέντρα στις νέες Φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα καθώς υψηλοί πληθυσμοί των ακαρέων μπορεί να προκαλέσουν φυλλόπτωση και να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους.


Φάρμακα: Παραφινικά λάδια, buprofrezin, abamectin, βρέξιμο θειάφι.


ΚΑΛΟΚΟΡΗ
(Calocoris trivialis)

Είναι έντομο πολυφάγο που βρίσκεται στα ζιζάνια και τρέφεται από τα άνθη τους (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.). Περιστασιακά και κατά τόπους ζημιώνει την ανθοφορία της ελιάς προκαλώντας πτώση τμήματος ή ολόκληρης της ανθοταξίας στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια: από την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι το κρόκιασμα (στάδια 0, Ό, Ε).
Μέχρι τώρα δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ζημιές στις ελιές επειδή φαίνεται να προτιμά την ποώδη βλάστηση για τη διατροφή του, που φέτος είναι εξαιρετικά πλούσια.


akareaΟδηγίες: Διατηρείτε τον χλοοτάπητα τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας (στάδιο Ε) ή αφήνετε ζώνες ποώδους βλάστησης μέσα στους ελαιώνες.
Οι ψεκασμοί κάλυψης δικαιολογούνται μόνο όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή και έχει διαπιστωθεί σημαντική παρουσία του εντόμου στις ανθοταξίες της ελιάς, τινάζοντας τα κλαδιά σε λευκό χαρτί (6-7 άτομα/κλαδί μήκους 50-60 εκ.).


Φάρμακα: Beta-cyfluthrin πριν την ανθοφορία.

 

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ
(Palpita unionalis)

Η πτήση της πρώτης ανοιξιάτικης γενιάς έχει ξεκινήσει σε όλες τις περιοχές, πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες. Αυτή την περίοδο μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά καταστρέφοντας την ακραία βλάστηση και τα φύλλα των νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες, σε φυτώρια και σε δέντρα ρε αυστηρά ανανεωτικά κλαδέρατα που έγουν άφθονη τρυφερή βλάστηση για μεγάλο μέρος της βλαστικής περιόδου. Στα μεγαλύτερης ηλικίας ελαιόδεντρα η ζημιά δεν είναι συνήθως αξιόλογη.
Οδηγίες: Η αντιμετώπιση αποσκοπεί στην εξόντωση των νεαρών προνυμφών που προσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση.
Ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης:
—Πρώιμες περιοχές: 13 - 15 Απριλίου
—Μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές: 19 - 22 Απριλίου
Φάρμακα: Deltamethrin, lambda-cyhalothrin + thiamethoxan.


ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ (Pseudocerco spora cladosporioides) &
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleaginea)

Τη χρονιά που πέρασε σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν προβλήματα προσβολής από τις δύο μυκητολογικές ασθένειες, οι οποίες μειώνουν την παραγωγή προκαλώντας αποφύλλωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων και υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Σημειώνεται ότι αναπτύσσονται κυρίως σε περιοχές με αυξημένη υγρασία.


Οδηγίες: Η καταπολέμηση στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης.
- Στις μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές, όπου διαπιστώνετε προσβεβλημένο παλαιό φύλλωμα και αποφύλλωση να γίνει προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα όταν η νέα βλάστηση βρίσκεται στα 2-5εκ.


Φάρμακα: Χαλκούχα μυκητοκτόνα, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole+ trifloxystrobin, kresoxim-methyl, pyraclostrobin μόνο επιτραπέζιες, macnozeb εκτός ποικιλιών Κορωνέικη και Καλαμών.
Αποφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση, (ο χαλκός χρησιμοποιείται μέχρι και το στάδιο Ε).
-Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.


-Μη ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους ψεκασμούς, πχ. με παρουσία ανέμου.
-Οι επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση και έχουν δράση προστατευτική. Παρακολουθώντας τα δελτία καιρού, φροντίζετε ώστε να μην αποπλυθεί το χαλκούχο ψεκαστικό διάλυμα από βροχές.