Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Μετά την αναστάτωση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αιφνίδια και άκαιρη απόφαση να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της προμήθειας των φαρμάκων της δακοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, φαίνεται ότι αποφασίστηκε η διευθέτηση του θέματος, τουλάχιστο για φέτος
Αυτό προκύπτει από «Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αριθ. 3466/ΧΜ/2017 για την προμήθεια των φαρμάκων δακοκτονίας του έτους 2017» την οποία έκανε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζοντας μάλιστα ως ημερομηνία έναρξης προσφορών ορίστηκε η 6η Απριλίου 2017 και καταληκτική η 12η Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.


dakoprosvolesΔεν μπορούμε να ξέρουμε αν, ο χρόνος αυτός είναι αρκετός ώστε η προμήθεια να γίνει έγκαιρα και τα φάρμακα να είναι διαθέσιμα τουλάχιστο στις αρχές Ιουνίου. Ανεξάρτητα όμως από αυτό σημασία έχει να δοθεί μόνιμη λύση στο θέμα ώστε να μην έχουμε και τον επόμενο χρόνο τα ιδία. Πάντως ο ΣΕΔΗΚ και άλλοι φορείς έχουν προτείνει την πλήρη περιφερειοποιηση της Δακοκτονίας με έγκαιρη και πλήρη μεταφορά όχι μόνο των αρμοδιοτήτων αλλά και των πόρων για την υλοποίηση της δακοκτονίας


Τα βασικά σημεία του διαγωνισμού ,σύμφωνα με την προκήρυξη είναι: -Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα Φάρμακα ανέρχεται σε 6.113.572,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


-Κριτήριο του διαγωνισμού είναι η κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής απόψεως, προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «Προμήθεια Δακοκτόνων Υλικών (εντομοκτόνων & ελκυστικών ουσιών) που αφορά το πρόγραμμα δακοκτονίας του έτους 2017 για τις ανάγκες της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής »


-Η σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα :

ΤΜΗΜΑ1: «ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ» (παράρτημα Α), εκτιμώμενης αξίας 1.628.682€ πλέον Φ.Π.Α , 87.750LT alpha-cypermethrin, ή 36.563 lt lambda-cyhalothrin, ή 102. 375 lt beta-cyfluthrin, ή 10.238 kg deltamethrin
ΤΜΗΜΑ 2: «40.625 LT DIMETHOATE»(παράρτημα Β) εκτιμώμενης αξίας 264.063€ πλέον Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ 3: « 143.000LT SPINOSAD»(παράρτημα Γ) εκτιμώμενης αξίας 893.750€ πλέον Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ 4: « ΝΕΟΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙΔΕΣ»(παράρτημα Δ) εκτιμώμενης αξίας 1.127.562€ πλέον Φ.Π.Α
21.937 LT THIACLOPRID
ΤΜΗΜΑ 5: « 1.365.000kg ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.016.243€ πλέον Φ.Π.Α


- Προσφορές υποβάλλονται για μέγιστο αριθμό τμημάτων. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).
- Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες με αντίστοιχη χρονική παράταση της διάρκειας της (επιπλέον τρεις μήνες ) .
-Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
Κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη του διαγωνισμού