Το κείμενο της Συμφωνίας που θα διαδεχθεί την τρέχουσα διεθνή συμφωνία του 2005 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές από την 1η Ιανουαρίου 2017 εγκρίθηκε με ομοφωνία στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) στη Γενεύη, μετά απο τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στις 5-9 Οκτωβρίου.


iocΗ νέα συμφωνία βασίζεται στο κείμενο που εγκρίθηκε από το ΔΣΕ τον Ιουνίου του τρέχοντος έτους, αλλά ενσωματώνει και ορισμένες αλλαγές που αποσκοπούν να το καταστήσουν σαφέστερο σε ορισμένα σημεία.
Αυτό το νέο κείμενο λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον κόσμο του τομέα της ελιάς και ελαιολάδου.


Το κείμενο επαναβεβαιώνει το ρόλο του ΔΣΕ ως παγκόσμιου κέντρου για την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ελιά και τα προϊόντα της και ως ένα φόρουμ για τους ενδιαφερόμενους του κλάδου.


Δίδει επίσης έμφαση στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα φυσικά, χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων, πυρηνελαίων και επιτραπέζιων ελιών, προκειμένου να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο.


Σε σύγκριση με προηγούμενες συμφωνίες, η νέα συμφωνία είναι απλούστερη, πιο ορθολογική και πιο συμπυκνωμένη.


Έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των χωρών εισαγωγής προσφέροντας ένα νέο τροποποιημένο σύστημα υπολογισμού της κατανομής των μερίδων συμμετοχής των κρατών Μελών. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ο αριθμό των μερίδων κάθε κράτους μέλους θα είναι όσος με το άθροισμα 1/3 Παραγωγής +1/3 Εισαγωγών +1/3 Κατανάλωσης


Με την νέα Συμφωνία προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την λήψη αποφάσεων συμφωνά με τις οποιες ανάλογα με το θέμα άλλες απαιτούν ομοφωνία, άλλες λαμβάνονται με ψηφοφορία εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση.
Στη δεύτερη περίπτωση, η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία απαιτεί μεγαλύτερη ή μικρότερη πλειοψηφία, ανάλογα με το θέμα.


Επίσης η δομή του προϋπολογισμού του ΔΣΕ απλοποιείται.


Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος της διάσκεψη προβεί σε σύσταση σχετικά με τα Μελή που καθυστερούν την καταβολή των εισφορών τους για εξαιρετικούς λόγους. Ο Πρόεδρος του ΔΣΕ δεσμεύτηκε να θύσει την σύσταση αυτή στην επόμενη σύνοδο των Μελών του ΔΣΕ και να ζητήσει την διεξαγωγή συγκεκριμένων συζητήσεων σχετικά με τους εμπορικούς κανόνες που θα πρεπει να ισχύουν για τα πυρηνέλαια και τους τύπους επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών.


Το νέο κείμενο θα τεθεί σε ισχύ απο την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.