Πρόκειται να δοθεί για διαβούλευση τις επόμενες ημέρες

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, 8-8-2015


Σε δημόσια διαβούλευση πρόκεται να δοθεί προσεχώς ο νέος νόμος για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, από το Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότητσης, μετά την οποία θα οδηγηθεί για ψήφιση στη βουλή, ενώ ήδη έχει πάρει την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η «Α.ε», έχοντας στην κατοχή της ολόκληρο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σας παρουσιάζει ορισμένες διατάξεις, όπου προβλέπονται τα εξής:


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ Α.Σ:


eas irakleiouΟι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενοι ΑΣ που είχαν καταχωριστεί στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 και είχαν χαρακτηριστεί ως ενεργοί Συνεταιρισμοί, εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο με την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με τις διατάξεις. Μέχρι τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησής τους οι ανωτέρω ΑΣ υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους. Η προσαρμογή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή της αρμόδιας αρχής».
Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό της παραγωγής που το μέλος έχει την υποχρέωση να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 80% ή 90% της ετησίας παραγωγής του, όπως αυτή προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής (ΔΚΕ- αγροτεμάχια) και την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση της παραγράφου 2, εφόσον: α) έχουν αντικειμενική αδυναμία ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) πριν από την ένταξή τους στον ΑΣ είχαν συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.
Η μη παράδοση της παραγωγής, κατά τους όρους του καταστατικού του ΑΣ, αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους από αυτόν.
Οι ΑΣ του παρόντος νόμου έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.


ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ Α.Σ:


Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οφείλουν:
α) είτε να υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
β) είτε να συγχωνευθούν με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ εγγεγραμμένο στο Μητρώο του 4015/2011.
Σε διαφορετική περίπτωση λύονται αυτοδικαίως και τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταφέρονται στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. του άρθρου 37 προκειμένου να αξιοποιηθούν από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις ή κοινωνικούς σκοπούς.


ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ:


Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) παραμένουν και λειτουργούν. Οι ΑΕΣ που έχουν την εταιρική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας διέπονται από το νόμο 2190/1920. Οι ΑΕΣ με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων δύνανται να μετατραπούν σε ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.


ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:


Για τους ΑΣ και ΕΑΣ οι οποίοι βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο εκκαθαριστής μπορεί να μισθώσει τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. προκειμένου να αξιοποιηθούν από βιώσιμες συνεταιριστικές οργανώσεις.


ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ:


Όσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός των οποίων οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.


ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ:

Όσες Ομάδες Παραγωγών ή/και Οργανώσεις Παραγωγών ή/και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Επίσης, μεταξύ άλλων το ν/σ «κατεβάζει» τον απαραίτητο αριθμό μελών για την σύσταση ΟΠ από τα 40 (που ισχύει σήμερα) στα 10 μέλη. Πιο συγκεκριμένα το επίμαχο άρθρο 35 αναφέρει τα εξής: «Οι Ομάδες Παραγωγών συγκροτούνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα (10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης».
Η ελάχιστη παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες θα καθορίζεται από το γινόμενο των μελών της Ομάδας Παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος της Ομάδας Παραγωγών στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών. Η διαχείριση και εκπροσώπησή τους, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, το ύψος της μερίδας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων παραγωγών ρυθμίζονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ


Οι ΑΣ με αποφάσεις τους επιλέγουν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας ή Επικράτειας τις βαθμίδες ολοκλήρωσης της συνεταιριστικής τους δομής. (λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ύπαρξη τους την βιωσιμότητα σε συνάρτηση κόστους – οφέλους των εν λόγω δομών).
Οι δραστηριότητες των υπερκείμενων Συνεταιριστικών βαθμίδων είναι συμπληρωματικές των δραστηριοτήτων των ΑΣ. (Δεν τους αφαιρούν δράσεις και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά).
Μόνο μια Συνεταιριστική βαθμίδα μπορεί να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο με ρόλο συντονιστικό ιδεολογικό των ΑΣ . Δύναται να συγκροτηθεί από το 51% τουλάχιστον των ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.
Οι δραστηριότητές των υπερκείμενων συνεταιριστικών βαθμίδων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
α) την αντιπροσώπευση των μελών τους σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
β) την προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών τους, αγροτών και συνεταιριστικών στελεχών
γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, εξαγωγών και εισαγωγών
δ) πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των διασυνεταιριστικών εμπορικών σχέσεων
ε) τον διαχειριστικό έλεγχο των μελών τους
στ) θέματα διαιτησίας νομικής και φορολογικής υποστήριξης
ζ) μέριμνα για τη διάδοση της συνεταιριστικής νομοθεσίας και της συνεργατικής ιδέας.
Η συγκρότησή, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου η ετήσια εισφορά των μελών υπέρ των παραπάνω Συνεταιριστικών βαθμίδων καθώς και η εκπροσώπηση των ΑΣ σε αυτούς ρυθμίζονται από το καταστατικό και με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Τα Καταστατικά τους εγκρίνονται με τον ίδιο τρόπο που εγκρίνονται τα Καταστατικά των ΑΣ. Κατά τα λοιπά διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ποιες οι οικονομικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές και ποια τα κίνητρα Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους Συνεταιρισμούς

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:
α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «προϊόντων της περιφέρειας»
Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.


Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:
α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
δ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα «προϊόντα της Περιφέρειας».


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΓΑΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ).
α) Ως «Ακίνητα» νοούνται τα κτίρια που κρίνονται απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της εταιρείας, αποθήκες για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων και βιομηχανικά κτήρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
β) Ως «Γαίες» νοούνται οι ιδιωτικές και δημόσιες αγροτικές εκτάσεις κατάλληλες για αγροτική αξιοποίηση.
γ) Ως «Εξοπλισμός» νοούνται εργαλεία και μηχανήματα κατάλληλα για αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα τεχνογνωσίας δ) Ως Προϊόντα νοούνται τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.
Εδρα της ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π ΑΕ ορίζεται με το καταστατικό της ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών της. Η ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών (ν.2190/1920, Α΄37), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενες ΑΣ που είχαν καταχωριστεί στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 και είχαν χαρακτηριστεί ως ενεργοί Συνεταιρισμοί, εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο του άρθρου 18 με την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19. Μέχρι τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησής τους οι ανωτέρω ΑΣ υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους. Η προσαρμογή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντίστοιχα και τροποποίηση του καταστατικού, που καταχωρίζεται στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 3.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή της αρμόδιας αρχής.
2. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οφείλουν:
α) είτε να υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, β) είτε να συγχωνευθούν με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ εγγεγραμμένο στο Μητρώο του 4015/2011.
Σε διαφορετική περίπτωση λύονται αυτοδικαίως και τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταφέρονται στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. του άρθρου 37 προκειμένου να αξιοποιηθούν από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις ή κοινωνικούς σκοπούς.
3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) παραμένουν και λειτουργούν. Οι ΑΕΣ που έχουν την εταιρική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας διέπονται από το νόμο 2190/1920. Οι ΑΕΣ με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων δύνανται να μετατραπούν σε ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Για τις ΑΣ και ΕΑΣ οι οποίοι βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο εκκαθαριστής μπορεί να μισθώσει τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. του άρθρου 37 προκειμένου να αξιοποιηθούν από βιώσιμες συνεταιριστικές οργανώσεις.
5. Όσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός των οποίων οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο , σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
6. Όσες Ομάδες Παραγωγών ή/και Οργανώσεις Παραγωγών ή/και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.


Οικονομικές ενισχύσεις – Φορολογικές απαλλαγές - Κίνητρα

1. Τα καταστατικά των ΑΣ, οι τροποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.
2. Αγορές ακινήτων από ΑΣ για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.
3. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
4. Οι καταθέσεις των μελών των ΑΣ σε αυτούς, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τους ΑΣ στα μέλη τους απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
6. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται σε άλλον ΑΣ.
7. Συμβάσεις μεταξύ ΑΣ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
8. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτές και όχι στον ειδικό λογαριασμό, που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 1256/1982, ανεξάρτητα από το αν προηγήθηκε ή όχι η υπόδειξη που προβλέπεται από την ίδια πιο πάνω διάταξη. Οι οικονομικές ενισχύσεις της παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου ή ανεξάρτητης αρχής.
9. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στην ΑΣ.
10. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους.
11. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή των ΑΕΣ σε ΑΣ.
12. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, την εξόφληση τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην χώρα, την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισής της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
13. Για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ, απαλλάσσεται επίσης του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
14. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στους ΑΣ, εφόσον αυτές πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις.
15. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται − μετατρέπονται απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Για το φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄).
16. Οι κάθε είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣ, που θεσπίστηκαν και περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αυτός ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν.
17. Για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣ θεσπίζονται φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ως ακολούθως:


α)Στην έννοια των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση των ΑΣ που προκύπτουν από συγχώνευση, όπως:
αα) μελέτες στρατηγικού προσανατολισμού και αναδιοργάνωσης,
αβ) μελέτες και εξοπλισμός για μηχανοργάνωση και δαπάνες υποδομής,
αγ) μελέτες για τον αποτελεσματικό εμπορικό επαναπροσανατολισμό της Οργάνωσης,
αδ) εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
αε) ενδυνάμωση των δομών στήριξής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής τους δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) με εξοπλισμό, δικτύωση, τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη στα μέλη τους σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται σε αυτές.
αστ) δράσεις που αφορούν την ενίσχυσή τους για την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, με την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων, την ένταξή τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
αζ) δράσεις ενίσχυσής τους με σκοπό την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφειά τους και θα τις μετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό τους, όπως επιχειρησιακός ανασχεδιασμός, εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήματα υποστήριξης,
αη) δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, υγιεινή διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π., καθώς και για την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας.
β) Οι τυχόν ζημίες μίας ή περισσοτέρων των συγχωνευόμενων ΑΣ μεταφέρονται στον νέο ΑΣ και κεφαλαιοποιούνται σε άτοκο δάνειο δεκαπενταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος. γ) Επενδύσεις ΑΣ που προκύπτουν από συγχώνευση, εφόσον πραγματοποιούνται εντός τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απολαμβάνουν των κινήτρων που παρέχονται με βάση της ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/2004, για την περιοχή Δ3, ενώ η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή τους πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ύψους της επένδυσης. Στην ίδια συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται και τα αποθεματικά.
δ. Οι συγχωνευόμενοι ΑΣ για αναπτυξιακούς λόγους μπορεί να ενισχύονται εφάπαξ με ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για αποζημιώσεις αποχωρούντος πλεονάζοντος προσωπικού των οργανώσεων αυτών, κάλυψη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και για δαπάνες πραγματοποίησης μελετών εξυγίανσης του νέου ΑΣ. Ο έλεγχος γίνεται απολογιστικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος ελέγχου και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
ε. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και τη μετατροπή των ΑΣ. Τα εν λόγω κίνητρα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσμού και στην ανάγκη ανάδειξης του εγγενούς δυναμικού του αγροτικού χώρου. Τα κίνητρα μπορεί να αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ, στην απόκτηση και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους. Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κίνητρα. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στ. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση κινήτρων και οικονομικών ενισχύσεων ή άλλων φορολογικών απαλλαγών των ΑΣ διατηρούνται σε ισχύ, εκτός αν καταργούνται με το νόμο αυτόν.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

1.Οι καταχωρισμένοι στο Μητρώο ΑΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 28, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων.
2. Οι ΑΣ του παρόντος νόμου έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.