Δημοπρασία για διάθεση του εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου του προκηρύσσει ο Αγροτικός Συν/σμος Βρυσών Μεραμβελλου με ημερομηνία λήξης προσφορών την 19 Απρίλιου 2015


Στο θεμα ΑποθεματοποιήσηΗ δημοπρασία περιλαμβάνει δυο χωριστές παρτίδες ελαιολαδου. Η πρώτη αφορά ποσότητα 80 τόνων οξύτητας 0,19% και δεύτερη ποσότητα 16 τόνων οξύτητας 0,21%.

Έτσι, μετά τους Συν/σμους Ζάκρου και Δάφνης Σητείας, και Mεσσάρας αρχίζει πλέον να γενικεύεται ο θεσμός της διάθεσης του ελαιολάδου με δημοπρασίες, ο οποίος όπως έχει υπογραμμιστεί και άλλες φορές αποτελεί ένα τρόπο διαφανή που εδραιώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ Συνεταίρων και Διοίκησης ενώ συγχρόνως επιτρέπει την επίτευξη των καλυτέρων δυνατόν σε κάθε στιγμή αποτελεσμάτων.

Ο ΣΕΔΗΚ δημοσιεύει δωρεάν και αυτή την προκήρυξη όπως κάνει μέχρι τώρα και θα εξακολουθήσει να κάνει και στο μέλλον και για άλλες ανάλογες προκηρύξεις, προκειμένου να συμβάλλει στην διαφάνεια της αγοράς και στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών για τους παραγωγούς.

 

Το ακριβές κείμενο της Προκήρυξης έχει ως εξής:

 

Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βρυσών Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης


Καλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ελαιολάδου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για πώληση ελαιολάδου στις 19 Απριλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα λήξης προσφορών έως 14:00 (πέρας Δημοπρασίας) στα γραφεία του Συνεταιρισμού που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου στην Περιοχή Δράσι των Βρυσών, στο 7o χιλιόμετρο επί της Επαρχιακής οδού Νεάπολη - Βρύσες - Τζερμιάδο στην διασταύρωση προς Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου.


Δημοπρατούμενη ποσότητα : 80.000 Κgr οξύτητα 0,19% m/m
16.000 kgr oξύτητα 0,21% m/m
Στοιχεία Έγγραφο Γεν. Χημείου Κράτους. Δεκτός κάθε έλεγχος


O συμμετέχων αγοραστής παρακαλείται να καταθέσει μια προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών.

Η προσφορά δύναται να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών τα μέλη του οποίου αποτελούν και τα μέλη της Επιτροπής της Δημοπρασίας μόνοι αρμόδιοι για τον έλεγχο και την ανάδειξη του πλειοδότη, σε περίπτωση που η τιμή είναι αποδεκτή.

Η μη αποδοχή της προσφοράς του πλειοδότη δεν εγείρει κανένα δικαίωμα υπέρ του προσφέροντος ή σε βάρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Ο πλειοδότης με την κατακύρωση της δημοπρασίας οφείλει εντός μη ανατρεπτικής προθεσμίας 48 ωρών να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου (τιμή προσφοράς Χ ποσότητα λαδιού) ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της συναλλαγής και αμέσως μετά θα υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης και παραλαβής του ελαιολάδου, από «κορφής μέχρι πάτου» σύμφωνα με την καθομιλουμένη.

Η μη τήρηση των παραπάνω από πλευράς αγοραστή θα σημαίνει αυτόματα την ακύρωση της προσφοράς του. Το ποσό της εγγύησης θα γίνεται δεκτό με αντίστοιχη κατάθεση στο λογαριασμό του συνεταιρισμού που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η παραλαβή και η φόρτωση του ελαιολάδου θα γίνει εντός δέκα (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, και η εξόφληση θα γίνεται επί τόπου του χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών με τραπεζική επιταγή ή με μετρητά στον χώρο της Τράπεζα Πειραιώς Νεαπόλεως πριν από την έκδοση του δελτίου αποστολής. Οποιαδήποτε άλλη απλή επιταγή δε θα γίνεται δεκτή.

Μετά το πέρας των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών αν δεν έχουν τηρηθεί τα παραπάνω, και πάντα κατά την κρίση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσών, από το κατατεθέν στην τράπεζα ποσό θα έχουμε κατάπτωση του 10% υπέρ του Συνεταιρισμού λόγω αθέτησης των συμφωνηθέντων εκ μέρους του αγοραστή.

Οποιαδήποτε συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων είναι γνώστης της παρούσης διακήρυξης και συμφωνεί απόλυτα με το περιεχόμενό της σε όλα τα σημεία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα.

 

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου Κώστας Πατεράκης 6944 575 438
Αντιπρόεδρος Δ. Συμβουλίου Κώστας Μαμολίδης 6977 596 318
Βρύσες Μεραμβέλλου 3 Απριλίου 2015


Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος
Κώστας Γ. Πατεράκης