Με βαση την έκταση και με σημαντικές μειωσεις οι   επιδοτήσεις με την νέα ΚΑΠ

Θετικά και αρνητικά της πρότασης για την ελαιοκαλλιέργεια 

Απαιτείται διάθεση στοιχείων απο το ΥπΑΑΤ για  την  διαβούλευση που θα ακολουθήσει .

    
 Χορήγηση των επιδοτήσεων με βάση την έκταση και εξίσωση τους ανά στρέμμα,  μέσα σε κάθε μια από τις τρείς περιφέρειες στις οποίες θα χωριστεί η χώρα, αλλά και η μείωση τους κατα 20% περιπου,   αποτελούν τα βασικά  χαρακτηριστικα της νεας ΚΑΠ.
 Πέραν ομως απο αυτά, σοβαρή θα είιναι και η σταδιακή (απο 2015 μεχρι 2019) μείωση που θα προκύψει για πολλούς εξαιτίας της λεγόμενης "ενδοπεριφερειακής σύγκλισης" δηλαδή της εξίσωσης των ενισχύσεων ανα στρέμμα. 
Αυτα προκυπτουν απο  την  προταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που παρουσίασε προ ήμερων ο απερχόμενος Υπουργός κ. Όθεν. Τσαυτάρης.
  
neakap.jpgΚύριο σημείο της πρότασης, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κρήτη, είναι  η λεγομενη "Περιφερειοποίηση" δηλαδη οι Περιφέρειες μέσα στις οποίες προτείνεται να υπάρξει εξίσωση των επιδοτήσεων ανά στρέμμα οι οποίες,  σύμφωνα με την πρόταση Τσαυτάρη,  θα είναι:
Οι «πολυετείς καλλιέργειες» στις οποίες περιλαμβάνεται και η ελαιοκαλλιέργεια, οι «ετήσιες καλλιέργειες» και «βοσκότοποι».
Τα άλλα σημεία της πρότασης, τα πλείστα των όποιων υπαγορεύονται από τις γενικές κατευθύνσεις σχετικών κανονισμών της ΕΕ αφορούν τους ενεργούς γεωργούς, την σύγκλιση των ενισχύσεων , το Εθνικό απόθεμα, το ανώτατο όριο ενισχύσεων, την πράσινη ενίσχυση, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, τους νέους γεωργούς και τους μικρούς γεωργούς.
   Με την πρόταση  του ΥπΑΑΤ  απο το συνολικο ποσό των ενισχυσεων που θα προκύψει απο την δημοσιονομική μειωση τους κατα 5,7% απο την ΕΕ, ενα ποσοστό  14%  θα περικοπεί αμεσα από το σύνολο των ενισχύσεων  για να διατεθεί σε ειδικά μέτρα και συγκεκριμένα για   Νέους Γεωργούς 2%, για Φυσικούς Περιορισμούς 3%, για Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 7%, για Συνδεδεμένη Ψυχανθών 2% και για Εθνικό Απόθεμα Δικαιωμάτων 2%
   Το υπόλοιπο 86%  θα  αφορα  κατά 50%  την ενιαία ενίσχυση που   θα εξισώνεται προοδευτικά προς μία ενιαία τιμή ανά στρέμμα μέσα σε κάθε περιφέρεια η οποία θα ολοκληρωθεί το έτος 2019  και κατά 30%  απο το "πρασίνισμα" που θα μεινει σταθερό.

    Πάντως η πρόταση η οποια θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 16 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο δεν είναι γνωστό εάν θα υποβληθεί ως έχει από την νέα ηγεσία του Υπουργείου που πρόεκυψε μετά τον  ανασχηματισμό, η θα υποστεί τροποποιήσεις και σε ποια σημεία.
    Μετα την υποβολή της προτασης, το ΥπΑΑΤ θα πρέπει να την θέση σε διαβούλευση, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί και να προχωρήσει σε τελική έγκριση και εφαρμογή της Οπωσδήποτε για μια σωστή και αποτελεσματική διαβούλευση απαραίτητο είναι το ΥπΑΑΤ να δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για τις εκτάσεις κατά καλλιέργεια και το ύψος των σημερινών επιδοτήσεων ώστε με βάση αυτά οι Φορεις του Αγροτικού χώρου να παρουσιάσουν τις δίκες τους θέσεις και προτάσεις.

Θετικά και αρνητικά της πρότασης για την Ελαιοκαλλιέργεια
Οπωσδήποτε, η πρόταση είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα περίεργα σενάρια που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν, το επικρατέστερο απο τα οποία προέβλεπε τον διαχωρισμό της χώρας σε δυο Περιφέρειες "Γεωργικές εκτάσεις" και "Βοσκοτόπους" . Το σενάριο αυτό θα ζημίωνε κατάφορα την Ελαιοκαλλιεργεια αφού με βάση αυτό η μέση επιδότηση για τους ελαιώνες απο 152,9 ευρώ/στρ. που είναι σήμερα, σύμφωνα με  δημοσιεύματα, θα μειωνόταν σε μόνο 38,5 ευρώ/στρ.!!
   Ωστόσο και η πρόταση που γίνεται τώρα αφήνει αρκετά ερωτηματικά για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τους ελαιοπαραγωγούς τα οποία  δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν δοθούν περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία απο το ΥπΑΑΤ ώστε να εξαχθούν πιο ακριβή συμπεράσματα.
    Οπωσδήποτε ασθενές σημείο της πρότασης είναι η ορολογία "πολυετείς καλλιέργειες" η οποία επιτρέπει να υπαχθούν σε αυτή εκτός απο τις ελιές και άλλες πολυετείς καλλιέργειες όπως Οπωροφόρα, Ακρόδρυα, Αμπέλια, Μπανάνες, όποτε η ενίσχυση ανά στρέμμα για τις ελιές θα μειωθεί κατά πολύ.

   Άλλο αρνητικό σημείο, ειδικά για την Κρήτη, είναι ότι η μέση ενιαία επιδότηση ανά στρέμμα που στην Κρήτη ηταν γενικά μεγαλύτερη, λόγω υψηλότερης παραγωγικότητας των ελαιώνων, με την ενιαιοποίηση της με τις άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, θα υποστεί μείωση.
   Ομως, θετικό σημείο της πρότασης θα είναι ότι με την ανά στρέμμα επιδότηση οι διογκωμένες λόγω "παναγραψιμάτων" επιδοτήσεις θα εξισωθούν με εκείνες των συνεπών παραγωγών.

Βασικά σημεία της Πρότασης
Τα βασικά σημεία για την διαμόρφωση της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ συμφωνά με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ έχουν ως εξής:

1. Ενεργός Γεωργός

• Ενεργοί γεωργοί, με βάση τον Κανονισμό, θεωρούνται:
-Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή τους εφόσον οι άμεσες ενισχύσεις τους αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους.
• Όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 4.000 € ετησίως και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
• Άμεσες ενισχύσεις κάτω των 250€ ετησίως καταργούνται και δεν καταβάλλονται για λόγους λειτουργικούς και κόστους για ελέγχους και τις πληρωμές.
 

2. Διαίρεση σε Περιφέρειες

Προτείνεται η διαίρεση της χώρας σε τρεις Περιφέρειες Βασικής Ενίσχυσης ( ΠΕ.Β.Ε.) με βάση τον κύριο τύπο των αγροτικών συστημάτων. (α) Βοσκότοπους, (β) Πολυετείς καλλιέργειες και (γ) Ετήσιες καλλιέργειες Ο διαχωρισμός αυτός είναι συμβατός τόσο με το παραγωγικό δυναμικό των εκτάσεων όσο και με την αξία της γης.

3. Σύγκλιση ενισχύσεων

Προτείνεται η εφαρμογή εσωτερικής σύγκλισης με σταδιακή γραμμική εξίσωση της αξίας των δικαιωμάτων των γεωργών σε μία ενιαία τιμή εντός κάθε περιφέρειας που θα επιτευχθεί στο έτος 2019. Η πράσινη ενίσχυση δεν υπόκειται σε σύγκλιση. Η ετήσια προσαρμογή γίνεται γραμμικά, ισόποσα ανά έτος. Με το σενάριο αυτό, η αρχική αξία δικαιώματος του 2015 υπολογίζεται αφού προσαρμοστούν οι αξίες δικαιωμάτων του 2014 στο νέο εθνικό φάκελο, την αρχιτεκτονική και την κατανομή των κονδυλίων στις περιφέρειες. Η τελική αξία του 2019 υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των επιδοτήσεων της Περιφέρειας με τις εκτάσεις που αντιστοιχούν σε αυτή.
v .4. Εθνικό απόθεμα

Προτείνεται η δέσμευση ποσοστού 2% του εθνικού φακέλου (προβλεπόμενο ανώτατο 3% από τον Κανονισμό) για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων που θα καλύπτουν τους νεοεισερχόμενους στη γεωργική δραστηριότητα.

5. Ανώτατο όριο ενισχύσεων

- Προτείνεται περικοπή των ενισχύσεων πάνω από 150.000 € σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 1307/13 που δίνει τη δυνατότητα στο Κ-Μ να μειώσουν τις ενισχύσεις άνω των 150.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση κατά 5% το ελάχιστο. -Τα ποσά που θα προκύψουν από αυτή την διαδικασία θα αναδιανεμηθούν στις μικρές εκμεταλλεύσεις.

6. Πράσινη ενίσχυση

Σύμφωνα με τον κανονισμό το 30% του συνόλου των ενισχύσεων μιας χωράς θα αποτελει την πράσινη ενίσχυση η οποία πρακτικά θα είναι ενσωματωμένη στα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης και θα παρέχεται με την τήρηση τριών υποχρεωτικών μέτρων (προϋποθέσεων) η μη τήρηση των οποίων θα συνεπάγεται πρόστιμα που θα κυμαίνονται μεταξύ 50% -100% της συνολικής ενίσχυσης. Τα μέτρα αυτά που αφορούν αρόσιμες εκτάσεις άνω 100 στρ και εκμεταλλεύσεις άνω των 150 στρ για την Κρήτη δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού λογω της φύσεως των καλλιεργειών και του μικρού κλήρου μάλλον πληρούνται από όλους.

7. Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Προτείνονται συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν κυρίως του κτηνοτρόφους και ανέρχονται σε 7% του εθνικού φακέλου και για τα ψυχανθή επί πλέον 2% (προβλεπόμενα μέγιστα από τον κανονισμό 8% και 2%).

8. Μικροί Γεωργοί

Προτείνεται οι γεωργοί με ποσό ενίσχυσης (το 2015) έως 1.250 € να ενταχθούν αυτόματα στο καθεστώς των Μικρών Γεωργών όποτε θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του πρασινίσματος και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

9. Νέοι Γεωργοί

Σε γεωργούς κάτω των 40 ετών, προτείνεται η εφαρμογή προσαύξησης 25% στην αξία των ενισχύσεων για μια πενταετία. Προϋπολογίζεται 2% του εθνικού φακέλου για το συμπλήρωμα αυτό το οποίο θα καλύψει περίπου 88.000 εκτάρια.


10. Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς
Προτείνεται ενίσχυση για αναπλήρωση του εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές που το 2015 έχουν απώλειες μεγαλύτερες από 40% των άμεσων ενισχύσεων που είχαν το 2010.