Παράταση της επιδότησης του ποιοτικού παρακρατήματος μέχρι 2014
Ελπίδες για πιο δίκαια και πιο αποτελεσματικά μέτρα με την νέα ΚΑΠ

elies-parakr.jpgΣυνέχιση της εφαρμογής του μέτρου του ποιοτικού παρακρατήματος του άρθρου 68 του Καν.(ΕΕ) 73/2009 και για το έτος 2014 για τις ελιές μέχρι και το 2014 προβλέπεται με την ΚΥΑ που ήδη υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυταρης και προωθήθηκε για υπογραφή στο συναρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη.
Η παράταση αυτή που κρίνεται απαραίτητη λόγω του μεταβατικού καθεστώτος της ΚΑΠ για το έτος 2014 αφορά στη συνέχιση εφαρμογής των μέτρων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι και σήμερα.
Επομένως οι γεωργοί της χώρας που επιθυμούν να λάβουν τη στήριξη αυτή θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις ειδικές πρακτικές που εφάρμοζαν μέχρι σήμερα.
Πάντως, σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής των μέτρων αυτών, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2015, θα τεθούν σε ισχύ νέα καθεστώτα στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
Και τα μέτρα αυτά ελπίζεται να είναι πιο δίκαια και κυρίως πιο αποτελεσματικά. Γιατί βεβαία είναι γνωστό ότι το λεγόμενο «ποιοτικό παρακράτημα» όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, δεν αποτελούσε κάποια επί πλέον επιδότηση από την ΕΕ , αλλού ήταν επιδότηση που πρόεκυπτε από παρακράτηση στις επιδοτήσεις όλων των παραγωγών της οποίας το αποτέλεσμα δεν φαινόταν στην πράξη αφού το ποιοτικό ελαιόλαδο που παραγόταν δεν επιβαλλόταν να φθίνει συσκευασμένο στον καταναλωτή ώστε η ποιοτική υπεροχή του να μετατρέπεται σε οικονομική υπεραξία.