Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης

Γιώργης Μαρινάκης - Δήμαρχος Ρεθύμνου.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την απόφαση αριθ. 5.  του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 19-6-10 στο Ρέθυμνο με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ορίσει Επιτροπή Αξιολόγησης για την Ανακήρυξη Μνημειακών Ελαιόδεντρων η οποία να συμβάλλει στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση τους.  

 

2. Την ανάγκη η Επιτροπή αυτή να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και να περιλαμβάνει Επιστήμονες με σχετική εμπειρία διαφόρων κλάδων  ώστε να εξασφαλίζεται η αξιολόγηση από πλευράς χρονολόγησης, αισθητικής, σύνδεσης του δέντρου με την ιστορία, την θρησκεία η την παράδοση, αλλά και από πλευράς δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και ανάδειξης του ελαιόδεντρου.

 

3. Την σκοπιμότητα τα ανακηρυσσόμενα Μνημειακα Ελαιοδεντρα να  αποτελούν αξιόλογα και διακριτά Φυσικά Μνημεία που να εμπλουτίζουν τα επισκέψιμα αξιοθέατα της περιοχής και να συμβάλουν στην προβολή του Ελαιoλάδου και την αύξηση του Τουρισμού στην ενδοχώρα της Κρήτης.

 

4. Την οικιοθελή αποχώρηση  της Κοζυράκη Μαρίας  Δασολόγου και την εκφρασθείς επιθυμία για συμμετοχή στην Επιτροπή των Γεωπόνων: Γκολφινοπούλου Νικολέττας του Δήμου Ρεθυμνου και Κοτσιφάκη Πελαγίας του Δήμου Γόρτυνας

 

5.  Την ανάγκη ανασυγκρότησης της Επιτροπής Μνημειακών

Αποφασίζουμε

 

 Η  Επιτροπή Αξιολόγησης Μνημειακών Ελαιόδεντρων  Κρήτης που θα λειτουργεί στα πλαίσια του ΣΕΔΗΚ θα αποτελείται από τους εξης:

 

  • 1.Σαρπάκη Ανάγια - Δρ. Αρχαιολόγο -Αρχαιοβοτανολόγο
  • 2.Μιχελάκη Νίκο - Δρ. Γεωπόνο- Επιστημονικό Σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ
  • 3.Μετζιδάκη Γιάννη - Δρ. Γεωπόνο - Πριν Ερευνητή Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων.
  • 4. Αρχοντάκη Ιωάννη - Φυσικό, Ιστορικό Τέχνης, Καλλιτεχνικό  Επιμελητή στο " Ελαιουργείον- Εργοστάσιο Τέχνης ".
  • 5.Γκολφινοπουλου Νικολέττα - Γεωπόνο Δήμου Ρεθυμνης
  • 6.Κοτσιφακη Πελαγία  Γεωπόνο Δήμου Γόρτυνας
  • 7.Κουκουράκη Ανθή Αρχαιολογος

 

2. Ορίζουμε τις γενικές γραμμές του έργου και της λειτουργίας της Επιτροπής ως εξής :

 

α. Συγκέντρωση, τακτοποίηση και πρώτη αξιολόγηση των Αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους Δήμους, Φορείς και άτομα (φωτογραφίες, μετρήσεις, στοιχεία κλπ) και η πρώτη επιλογή των δέντρων που πληρούν καταρχήν τις προϋποθέσεις για παραπέρα εξέταση σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr

 

β. Μετάβαση τριών τουλάχιστον Μελών της Επιτροπής στους χώρους  των Υποψήφιων Μνημειακών ελαιοδέντρων που από την πρώτη Αξιολόγηση προέκυψε ότι πληρούν τους όρους, για επί τόπου εξέταση και παρα πέρα αξιολόγηση

 

γ. Σύνταξη πρακτικών Αξιολόγησης στα οποία θα αναφέρονται τα ελαιόδεντρα που προτείνονται για ανακήρυξη ως Μνημειακά και θα παρατίθενται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία αιτιολογούν την επιλογή τους.

 

δ. Υποβολή των Πρακτικών  αξιολόγησης στο ΔΣ του ΣΕΔΗΚ το οποίο και θα αποφασίζει για την τελική  Ανακήρυξη του Ελαιοδέντρου ως Μνημειακού με έκδοση ειδικής Τιμητικής Απόφασης που θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στον Δήμο στην περιοχή του οποίου βρίσκεται ενώ παράλληλα θα δημοσιοποιείται στα ΜΜΕ

 

3.Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει όπου και όποτε’  το κρίνει σκόπιμο με πρόσκληση του Προέδρου της

 

4.Κατά την προσεχή Συνεδρίαση που θα γίνει με πρόσκληση που θα απευθύνει ο κ. Νικ. Μιχελάκης, η Επιτροπή θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης,  υποβάλλοντας σχετικό Πρακτικό στον ΣΕΔΗΚ.

 

5. Η συμμετοχή στις  συνεδριάσεις και εργασίες της Επιτροπής  (που θα γίνονται τουλάχιστο 4 φορές τον χρόνο) θα είναι εθελοντική. Τα έξοδα μετακίνησης των Μελών της Επιτροπής υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα  μπορούν  να  καλύπτονται από τους  Φορείς στους οποίους ανήκουν ενώ τα αντίστοιχα για τους ιδιώτες από τον ΣΕΔΗΚ.