’ 

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Υπόμνημα ΣΕΔΗΚ για τη Δακοκτονία

 

’ ’ ’ ’ ’  Υπόμνημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε ο ΣΕΔΗΚ σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την μειωμένη αποτελεσματικότητα της Δακοκτονίας. Στο Υπόμνημα το οποίο κοινοποιείται και στους Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμους Κρήτης και άλλους φορείς περιλαμβάνονται και προτάσεις για την αναδιοργάνωση της, τον τρόπο εφαρμογής της Δακοκτονίας καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων. Το Υπόμνημα που υποβλήθηκε έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, στον οποίο μετέχουν όλοι οι Ελαιοκομικοί Δήμοι, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Κρήτης,’  διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η Δακοκτονία’  που,’  όπως είναι γνωστό, αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του όγκου αλλά και’ ’  κυρίως της ποιότητας’  της ελαιοπαραγωγής,’  δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα.’  Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι’  σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών,’  αλλά και στο διεθνώς γνωστό ποιοτικό επίπεδο ,’  που’  με επίπονες και μακροχρόνιες’  ερευνητικές προσπάθειες ελαιοπαραγωγών και επιστημόνων, είχε’  αποκτήσει το Κρητικό ελαιόλαδο.

Με δεδομένα τα προβλήματα αυτά ο ΣΕΔΗΚ ανάθεσε σε Επιτροπή που συγκρότησε να μελετήσει συνολικά το θέμα της Δακοκτονίας και να’  εισηγηθεί’  στο’ ’  ΔΣ’  τις θέσεις και απόψεις’  της.

’  Μετά την εισήγηση αυτή, η οποία παρουσιάστηκε’  σε συνεδρίαση του ΔΣ ’ αλλά και της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΔΗΚ’  που έγινε στις’  21-12-11’  στο Ρέθυμνο,’  αποφασίστηκαν τα ακόλουθα,’  τα οποία θέτουμε υπόψη και του ΥΠΑΑΤ’  αλλά και της Περιφέρειας και των Βουλευτών της Κρήτης,’  με την παράκληση να εξεταστούν με την επιβαλλόμενη προσοχή,’ ’  ώστε να’  αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αναφύονται’  και να παύσουν’  οι’  σημαντικές’  οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται στους ελαιοπαραγωγούς’  αλλά και στην τοπική και εθνική οικονομία γενικότερα.’ ’ ’ ’ 

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1.Μια αποτίμηση των απωλειών του περασμένου’  χρόνου αλλά και του τρέχοντος ανεβάζει’  τις απώλειες της παραγωγής’  από τις δακοπροσβολές σε ένα μέσο ποσοστό 4-5% και την’  αύξηση του μέσου επιπέδου’  οξύτητας κατά 0,3’  βαθμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση παραγωγή στην Κρήτη κυμαίνεται στους 100.000 τόνους ετησίως και’  η μέση τιμή ελαιόλαδου (για 0,3 βαθμούς)’  κυμαίνεται στα 2 ευρώ,’ ’  μπορεί’  να εκτιμηθεί’  ότι οι απώλειες στην παραγωγή’  είναι της τάξεως των’  10.εκ. ευρώ ετησίως Παράλληλα οι απώλειες από την υποβάθμιση της ποιότητας, με βάση την κλιμακούμενη μείωση των τιμών κατά 0,03ευρω ανά 0,1βαθμο αύξησης της οξύτητας,’  ανέρχονται’  9 εκ. ευρώ.

’  Προκαλούνται, επομένως, απώλειες συνολικά 19 εκ. ευρώ ετησίως από την’  μειωμένη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Δακοκτονίας’  στην Κρήτη, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τις’  συνολικές δαπάνες δακοκτονίας για το νησί’  οι οποίες εκτιμιούνται σε 12-15 εκ. ευρώ ετησίως.’ 

2.’  Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της Δακοκτονίας θεωρείται η έγκαιρη έναρξη και η σωστή εφαρμογή της .

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε στις πρώτες Μαιου κάθε έτους να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι’  διαδικασίες για προμήθειες φυτοφαρμάκων και προσλήψεις προσωπικού και να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα.’ 

Παράλληλα’  πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα’  ώστε η εφαρμογή’  να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους επιστημονικά καθορισμένους κανόνες χωρίς παραλείψεις,’  λάθη και’ ’ ’  παρεκτροπές.

Θα πρέπει να διερευνηθεί πειραματικά’  ο ισχυρισμός, ότι’ ’  ελαιώνες με χαμηλή παραγωγή εάν μένουν χωρίς προστασία,’  δημιουργούν κινδύνους’  για αυξημένες δακοπροσβολές’ ’  όχι μονό στους ίδιους αλλά και στους’  ελαιώνες που τους περιβάλλουν και’  την ιδία αλλά’  και την επόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη προσοχή’  επιβάλλεται κατά την περίοδο μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου όταν ο καρπός ως γνωστό γίνεται περισσότερο ευνοϊκός για τις προσβολές του δάκου.

Η’  επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει’  κατά την άποψη μας μια αναπροσαρμογή της οργάνωσης του ισχύοντος’  συστήματος’  εφαρμογής και του τρόπου χρηματοδότησης του’  σύμφωνα με ακόλουθες γενικές γραμμές.

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

2.1.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΑΑΤ) θα πρέπει:

-Να έχει γενικό συντονιστικό ρόλο, να παρακολουθεί τις εργασίες και τα αποτελέσματα σε επίπεδο χώρας, να’  εκδίδει οδηγίες γενικής και επιστημονικής’  φύσης σε ότι αφορά τον χρόνο, τρόπο και άλλες λεπτομέρειες της εφαρμογής.

-Να’  διεξάγει σε συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες’  συνεχείς έρευνες’  αποτελεσματικότητας’  νέων μεθόδων και φυτοφαρμάκων, αλλά και των’  γενικότερων επιπτώσεων’  της μη εφαρμογής’  δακοκτονίας σε ζώνες μειωμένης καρποφορίας,’ ’ 

-Να καθορίζει’  αρκετά έγκαιρα (τον Ιανουάριο κάθε χρόνου)’ ’  κατάλογο με τα κατάλληλα’ ’  φυτοφάρμακα για δολωματικούς’  ψεκασμούς που θα μπορούσαν’  να συμμετάσχουν’  στους σχετικούς διαγωνισμούς.

2.2. Οι Περιφέρειες ’ θα πρέπει να αναλάβουν σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ:

-Τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών στο επίπεδο της Περιφέρειας.

-Την διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες’  των αναγκαίων Φυτοφαρμάκων σε επίπεδο Περιφέρειας ώστε να επιτευχθεί’  εξοικονόμηση’  χρόνου,’  καλύτερες τιμές αλλά και δυνατότητα κεντρικής τροφοδοσίας ώστε να μην’  παρατηρούνται φαινόμενα τοπικών ελλείψεων η περισσευμάτων’ 

2.3. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να’  αναλάβουν:

’ -Την διενέργεια διαγωνισμών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού (Τομεαρχών, Παγιδοθετών’  και άλλου προσωπικού)’  που προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ κατά Περιφερειακή ενότητα.

’ -Την διενέργεια’  διαγωνισμών’  για’  ανάδειξη αναδόχων’  εφαρμογής της Δακοκτονίας στην περιοχή της Περιφερειακής ενότητας.

-Την επίβλεψη των εργασιών εφαρμογής μέσω των Εποπτών και Τομεαρχών Δακοκτονίας.

’  2.4. Οι Δήμοι’  ’ θα πρέπει να’  καταβάλλουν προσπάθειες’  ώστε να συμμετάσχουν’  στους διαγωνισμούς για την’  εφαρμογή’  της δακοκτονίας, αναλαμβάνοντας με τις Κοινωφελείς εταιρείες τους’  την εκτέλεση των εργασιών και’  την επίβλεψη τους από τις Γεωτεχνικές υπηρεσίες τους στις περιοχές των Δήμων τους.

Η συμμετοχή αυτή κρίνεται σκόπιμη διότι’  οι Δήμοι θα έχουν κατά τεκμήριο μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία για την επιτυχία της εφαρμογής και ’ διότι από την μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδειχτεί’  ότι οι περιπτώσεις στις οποίες’  οι Δήμοι’  συμμετείχαν υπήρξαν επιτυχείς

Η επιλογή και η παρακολούθηση του προσωπικού πρέπει να είναι αρμοδιότητα των Δήμων και να βασίζεται στην ικανότητα, εμπειρία κ.α. του κάθε εργαζόμενου. Ο Δήμος θα τηρεί στοιχεία αξιολόγησης του προσωπικού χρήσιμα για την επόμενη χρονιά.

2.4. Οι Συνεταιρικές Οργανώσεις’  και’  οι Ιδιώτες που έχουν τα μέσα και τις δυνατότητες οπωσδήποτε πρέπει να’  συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς αναλαμβάνοντας όμως’  αξιόλογη περιοχή σε έκταση’  ώστε να καλύπτουν τα μισά τουλάχιστον κοινοτικά διαμερίσματα του κάθε Δήμου. Αυτό επιβάλλεται διότι όταν αναλαμβάνουν μόνο ένα ή δύο διαμερίσματα’  έχει συμβεί’  να ρίχνουν τις τιμές σε επίπεδα ασύμφορα για μια σωστή καταπολέμηση,’ ’  τα οποία δυστυχώς αποτελούν και’  αφετηρία για την επόμενη χρονιά’  με συνεπεία οι’ ’  διαγωνισμοί να αποβαίνουν άγονοι.

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

3.1.Σημαντική προϋπόθεση για’  την επιτυχία των’  εργασιών’  εφαρμογής είναι η εξασφάλιση των’  απαραίτητων πιστώσεων ώστε να γίνονται σε λογικό χρόνο οι πληρωμές του προσωπικού,’  των εργολάβων και των διαφόρων’  προμηθευτών .

3,2. Θα πρέπει να ελεγχθούν και να παταχθούν, εάν υφίστανται,’  οι φημολογίες ότι υπάρχουν’  παρατυπίες σε Ελαιοτριβεία’  σχετικά με’  την’ ’  κράτηση αλλά και την’  απόδοση’  της εισφοράς’  2% για την Δακοκτονία.’ 

3.3. Θα πρέπει να αναζητηθούν πλέον ασφαλείς πηγές χρηματοδότησης’  της Δακοκτονίας, εάν είναι δυνατόν από Κοινοτικούς πόρους, και αφαίρεσης’  με κατάλληλες εισηγήσεις και προτάσεις του ΥΑΑΤ’  ώστε’  οι δαπάνες της Δακοκτονίας να’  υπαχθούν στα νέα’  ειδικά φιλοπεριβαλοντικα Μέτρα που προβλέπονται’ ’  στην νέα ΚΑΠ’ ’  δεδομένου ότι η εκτέλεση της Δακοκτονίας με σωστούς δολωματικούς ψεκασμούς αποτελεί την κυριότερη φιλοπεριβαλλοντικη δράση στην Ελαιοκαλλιέργεια.

3.4.Οι δαπάνες κίνησης του’ ’  προσωπικού’  Δακοκτονίας θα πρέπει να αποκατασταθούν σε λογικά επίπεδα ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη στην εκτέλεση των απαραιτήτων κινήσεων για παρακολούθηση των δακοπληθυσμών και κυρίως την διενέργεια των ελέγχων’  της εφαρμογής. Δεν είναι λογικό να απαιτείται από τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του προγράμματος να καταβάλλουν από τον μισθό τους τις δαπάνες κίνησή τους

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ

Γιώργης Μαρινάκης