’ 

Ρυθμίσεις’  για την’  διασφάλιση’  και βελτίωση της διάθεσης’  χύμα ελαιόλαδου.

 

deksamenes.jpgΗ διάθεση του ελαιόλαδου, γίνεται σήμερα, κατά βάση από Συνεταιρικά και Ιδιωτικά ελαιοτριβεία τα οποία αναλαμβάνουν την φύλαξη του παραγομένου προϊόντος κατά την παραγωγή του στις αποθήκες τους και στην συνέχεια μεσολαβούν για την τμηματική διάθεση του σε χονδρεμπόρους εσωτερικού και εξωτερικού. Η συμμετοχή’  ’ και η αμοιβή των ελαιοτριβείων ’ για την αποθήκευση και την μεσολάβηση’  τους συνήθως είναι ασαφής και ανεπίσημη ’ και ’ τα τιμολόγια συνήθως εκδίδονται από τους τελικούς εμπόρους στα ονόματα των παραγωγών.

Επειδή η ’ κατάσταση αυτή εγκυμονεί διαφόρους κινδύνους, ’ θα πρέπει να εξεταστεί και να ρυθμιστεί με ειδικές διατάξεις στην’  υπό αναμόρφωση Αγορανομική Νομοθεσία, ’ ώστε και το προϊόν των παραγωγών να διασφαλίζεται αλλά και η διακίνηση και εμπορία του να είναι σύννομη.