’ 

Αύξηση’  μέγιστης επιτρεπτής συσκευασίας ελαιολάδου για τις επιχειρήσεις Εστίασης

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ στην ίδια συνεδρίαση του ’ αποφάσισε επίσης’  όπως ’ προταθεί στα αρμόδια Υπουργεία να ’ προχωρήσουν, ως έχουν δικαίωμα από τον Καν, 1019 /2002 και την ΚΥΑ’  αρ. πρ. 275610/30-10-203,’  στην αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης συσκευασίας ελαιολάδου για τις επιχειρήσεις siskevasies.jpgμαζικής εστίασης, στρατό , νοσοκομεία κλπ ’ από ’ 5 λίτρα που είναι σήμερα ’ σε ’ 17,5’  και 50 λίτρα. Με την αλλαγή αυτή θα’  επιτευχθούν τα εξής:

1.Θα μειωθεί το κόστος προμήθειας ελαιολάδου από ’ ΜΟΕ’  λόγω του χαμηλότερου κόστους τυποποίησης ανά μονάδα.

2. Θα καταστεί ευκολότερη η αποθήκευση του ελαιόλαδου στις’  κουζίνες και μικρές αποθήκες των ’ ΜΟΕ.

3. Θα αρθεί η άνιση μεταχείριση του ελαιόλαδου σε σχέση με τα σπορέλαια τα οποία ηδη διατίθενται σε πολύ μεγάλες συσκευασίες

4. Θα εναρμονιστεί η διάθεση του ελαιόλαδου στην χώρα μας με εκείνη της Ισπανίας όπου η μέγιστη επιτρεπτή συσκευασία για ΜΟΕ είναι 50 λίτρα.

Η’  αιτουμένη ρύθμιση μπορεί’  να γίνει με τροποποίηση της’  ΚΥΑ’  αρ. πρ. 275610/30-10-2003 ’ ’ εάν’ ’  ’ στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 3 ’ ’ γίνει η εξής προσθήκη: ’ ’ ’ 

«Ωστόσο, για τα έλαια που προορίζονται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες συλλογικές εστιάσεις, καθορίζεται σαν’  μέγιστη χωρητικότητα των συσκευασιών’  τα 17,5 η και’  50 ’ λίτρα».

Εξυπακούεται ότι οι προτεινόμενες συσκευασίες θα αναγράφουν όλα όσα ’ προβλέπονται για τις συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα.