’ 

Το Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ΣΕΔΗΚ με Υπόμνημα του που υπέβαλε’  στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη’  αναφέρει ’ την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί εξαιτίας της αδικαιολόγητης πτώσης των τιμών’  και τεκμηριώνει’  ότι οι ήδη υπάρχουσες συνθήκες στην αγορά πληρούν τις προϋποθέσεις για εφαρμογή του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και τον παρακαλεί να ζητήσει την εφαρμογή του από την ΕΕ.

Παράλληλα όμως τον ’ παρακαλεί, όπως ζητήσει και την ’ βελτίωση του με την’  απλοποίηση της εφαρμογής του και ’ την αύξηση των τιμών αναφοράς στο επίπεδο των 2,50 ευρώ για το εξαιρετικό παρθένο, συνδράμοντας τις προσπάθειες’  για το ίδιο θέμα της Ισπανίας.

Οι λόγοι που αναφέρονται στο Υπόμνημα για την εφαρμογή του Μέτρου είναι οι εξής:

1. Η’  πτώση των τιμών του ελαιολάδου έχει φθάσει’  τώρα και αρκετές βδομάδες ’ μέχρι 1,90 ευρώ για οξύτητα 0,3 βαθμούς και επομένως στα 1,75 ευρώ για ελαιόλαδο οξύτητας 0,8 βαθμούς που αντιστοιχεί στην’  κατηγορία του ’ «εξαιρετικού παρθένου».

2. Ήδη ’ ’ έχουν προσεγγιστεί τα όρια των τιμών αναφοράς που’  καθορίζει ο Καν. 1234/2007 (άρθ.33) ’ για την εναρξη εφαρμογής του μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης’  που είναι’  πτώση των ’ τιμών ’ για «αντιπροσωπευτικό’  χρόνο δυο τουλάχιστο βδομάδων » ’ κάτω από 1,779 ευρώ για το «Έξτρα Παρθένο» (οξύτ. μέχρι 0,8), κάτω από 1,710 ευρώ για το «Παρθένο» (οξυτ. μέχρι 2,0) και 1,524 ευρώ για το «Βιομηχανικό» ( οξυτ. άνω των 2 βαθμών). Αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί από’  εβδομαδιαία Δελτία τιμών που εκδίδει ο ΣΕΔΗΚ.

3. Η Υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας κ. Rosa Aguilar ’ υιοθετώντας προτάσεις των Αγροτικών Οργανώσεων της χώρας της, ’ έχει ’ ήδη υποβάλει για δεύτερη φορά το αίτημα εφαρμογής της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης, ’ με’  παράλληλη ’ αύξηση των τιμών αναφοράς ’ στα 2,40 ευρώ για το εξαιρετικό παρθένο.

4.Παράλληλο αίτημα με την Ισπανία για ενεργοποίηση’  του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης έχουν υποβάλλει και οι’  Ευρωπαϊκές Αγροτοσυνεταιρικες Οργανώσεις COPA-’  COGECA πρόσφατα.