Προχωρεί ο Νόμος για την Ανασυγκρότηση των Συνεταιρισμών

Η επεξεργασία του Νομοσχεδίου για την ανασυγκρότηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως ήδη ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό κατά την σύσκεψη που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου στο Ρέθυμνο, προχωρεί και σε μερικές’  βδομάδες θα ’ είναι έτοιμο.’ 

3.__.jpgΣτην ιστοσελίδα του ’ ΥΠΑΑΤ’  έχει ήδη αναρτηθεί ’ για διαβούλευση η πρόταση του σχετικού Νόμου’  αλλά προς το παρόν δεν αντιληφθήκαμε’  να έχουν διατυπωθεί θέσεις και απόψεις ’ ’ των Συνεταιρικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Πάντως από ότι από πρώτη άποψη φαίνεται το Νομοσχέδιο’  αφήνει πολλά σημεία δυνητικά, ενώ παράλληλα ’ διατυπώνει και ’ αρκετά άλλα που απαιτούν αρκετή μελέτη και προσοχή.

’ ’  Σε’  γενικές γραμμές στις’  προτάσεις του ΥΑΑΤ προβλέπονται .

•ü Σταδιακή μετατροπή των σημερινών Ενώσεων (ΕΑΣ) σε συνεταιρισμούς. Οποιαδήποτε μετατροπή θα είναι εθελοντική, ενώ η διατήρηση κλαδικού χαρακτήρα εξαρτάται από την απόφαση της κάθε Οργάνωσης.

•ü Υποχρεωτική συνεργασία και παράδοση της παραγωγής των μελών του Συνεταιρισμού.

•ü Διάλυση ή συγχώνευση προβληματικών συνεταιριστικών οργανώσεων γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή νέων διατάξεων οι οποίες θα διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας των υπό διάλυση οργανώσεων.3__.jpg

•ü Δυνατότητα συνεργασίας συνεταιρισμών σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία Κεντρικών Ενώσεων ή Κοινοπραξιών.

•ü Δυνατότητα νέου τρόπου διαχείρισης των Συνεταιρισμών από αιρετούς ή διευθυντικά στελέχη, που όμως καταθέτουν απολογισμό στη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.

•ü Δυνατότητα και ο τρόπος συμμετοχής ιδιωτών μελών-επενδυτών αποφασίζεται από το καταστατικό των ίδιων των συνεταιριστικών οργανώσεων.

•ü Δημιουργία μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς ανάλογα με τη λειτουργία των Οργανώσεων. Το Μητρώο διατηρείται και στο ΥΠΑΑΤ.

•ü Συγκρότηση Κεντρικού Εποπτικού Οργάνου, το οποίο θα’  ελέγχει την οικονομική διαχείριση, τη λειτουργία και τον τρόπο εκλογής των ΔΣ..