Κραυγαλέα η αδικία των Ελαιοκαλλιεργητών

09-02-09

Τις κραυγαλέες, πράγματι,’  αδικίες που γίνονται σε βάρος των ελαιοκαλλιεργητών και επιτρέπουν τις δικαιολογημένες υποψίες’  τους για μεροληπτικό παραγκωνισμό τους δείχνουν τα στοιχεία των’ ’  που αναφέρονται στα’  Δελτία τύπου του ίδιου’  του ΥΑΑΤ της 22 και 26 Ιανουαρίου.

Η πρώτη αδικία είναι ότι’  το ποσό των 50€ εκ. που διατίθενται για τα 10,5€ εκ. στρ. Ελαιοκαλλιέργειας όλης της χωράς είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο από’  το ποσό των 75€ εκ που διατίθενται για πολύ μικρότερες εκτάσεις των 2,8€ εκ της Βαμβακοκαλλιέργειας,’  ενώ είναι γνωστή και η διαφορά και εισοδήματος και κόστους καλλιέργειας των δυο καλλιεργειών.

Έτσι,’  σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για το Βαμβάκι θα δοθούν μέχρι και 45€ ανά στρ ενώ για τις Ελιές, παρά το ότι δεν ανακοινώθηκε τιμή ανά στρέμμα, από τα δεδομένα του Ελαιοκομικού Μητρώου ( 10,5 εκ. στρ. και 148 εκ. δέντρα) προκύπτει ότι το ποσό που αναλογεί είναι λιγότερο από 5 ’ ανά στρέμμα και 0,34ανά δέντρο!

Η δεύτερη’  αδικία που γίνεται ’ είναι ότι ειδικά’  για την Ελαιοκαλλιέργεια’  αναφέρεται ρητά ότι το Μέτρο δεν αφορά όλες τις περιοχές που υπάρχει ελαιοκαλλιέργεια, όπως γίνεται για τις άλλες καλλιέργειες, αλλά μόνο για τις περιοχές εκείνες που διαπιστώνεται μείωση της παραγωγής!

Αυτό προκύπτει από το Δελτίο Τύπου του ΥΑΑΤ που αναφέρει επί λέξει τα εξής:

’ ’ ’ ’  «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των περιοχών όπου διαπιστώνεται μείωση της παραγωγής, από’  Ειδική Επιτροπή Πανεπιστημιακών, θα γνωστοποιηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. το ύψος της αποζημίωσης για την περίπτωση του μεγάλου ποσοστού ζημίας και την περίπτωση του μικρότερου ποσοστού ζημίας»! .

Επομένως οι αποζημιώσεις θα δοθούν μόνο σε μέρος και όχι στο σύνολο των ελαιοκαλλιεργητών. Κι αυτό θα το διαπιστώσει,’  με πιο μαγικό άραγε τρόπο,’  τώρα που σχεδόν τελείωσε η συγκομιδή,’  η Επιτροπή Πανεπιστημιακών! Είναι φανερό ότι’ ’  εδώ ξεχνάμε τελείως’  ότι το βασικό αίτιο της’  μείωσης του εισοδήματος είναι η πτώση των τιμών και’  μιλούμε για μείωση της παραγωγής!