’ ’ 

Διαγωνισμός Μακέτας Σήματος

’ για Ελαιόλαδο ΠΟΠ Κρήτη

 

 

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 7-4-08

’ 

 

ΟΡΟΙ’  ΚΑΙ’  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου (ΣΠΑΚΕ) σε συνεργασία με τον ΣΕΔΗΚ και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κρήτης ’ προκειμένου να προετοιμάσει την ανάδειξη και προβολή του Ελαιόλαδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «Κρήτη» προκηρύσσει’  διαγωνισμό για την δημιουργία’ ’  σχετικής μακέτας με τους ακόλουθους όρους και προδιαγραφές.

 

 

 

 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ

 

 

Το σήμα που θα δημιουργηθεί προορίζεται να εκτυπώνεται χωριστά και να παραχωρείται σε Συν/κες Οργανώσεις και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις οι οποίες θα τυποποιούν και’  συσκευάζουν στην περιοχή της Κρήτης Ελαιόλαδο ΠΟΠ Κρήτη, εφόσον’  οι ίδιες επιθυμούν και εφόσον πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις πέραν ’ των προδιαγραφών που προβλέπονται στον ’ σχετικό Φάκελο που έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην συνέχεια’  ’ την ΕΕ Με τις προδιαγραφές αυτές προβλέπεται ελαιόλαδο πολύ υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, αρκετά υψηλότερων’  εκείνων που, βάση των κανονισμών, χαρακτηρίζουν το Εξαιρετικό Παρθένο. Επομένως το σήμα πρέπει να παρουσιάζει ανάλογη σοβαρότητα και συγχρόνως ελκυστικότητα για καταναλωτές που προτιμούν ποιοτικά προϊόντα.

siskevasies300x200.jpg

siskevasiespop300x200.jpg

’ 

 

 

 

 

’ ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟsimasedik.jpg’ 

 

’ Το σήμα είναι επιθυμητό να περιλαμβάνει στην σύνθεση του τα τρία ιδεογράμματα για το Ελαιόδεντρο, τον Ελαιόκαρπο και το Ελαιόλαδο της Γραμμικής Β’ Γραφής της Μινωικής περιόδου καθώς,’  σχηματική παράσταση της Κρήτης και τις λέξεις «ΠΟΠ Κρήτη» στην Ελληνική η’  τις αντίστοιχές τους στις άλλες ξένες γλώσσες. Ο διαγωνιζόμενος όμως μπορεί να προσθέσει’  σε αυτά και ότι άλλο σχετικό η ενισχυτικό θεωρεί σκόπιμο κατά την κρίση του (π.χ. καρπό, φύλλο, κλαδί ελιάς, ελαιόλαδο, ονομασία η πληροφόρηση για τα ιδεογράμματα με μικρά γράμματα κλπ)’ ’  καθώς επίσης’  έχει το δικαίωμα να υποβάλλει και’  ελεύθερη’  σύνθεση’  δικής του έμπνευσης’ ’ 

 

 

 

’ ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Τα γραφιστικά του’  σήματος’ ’  θα πρέπει να παραδοθούν ηλεκτρονικά σε τρία CD’  και θα είναι σε φόρμα ’ κλειστή έτοιμη για εκτύπωση ’ αλλά και ανοιχτή (σε μορφή επεξεργάσιμη).

 

 

 

Οι διαστάσεις και η ανάλυση του σήματος για κάθε συσκευασία θα επιλεγούν από τον Γραφίστα κατά τρόπο ώστε’  τα ιδεογράμματα και τα γράμματα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό να είναι ευδιάκριτα ’ και’  συγχρόνως να επιτρέπουν’  την’  καταχώρηση και των άλλων δεδομένων που πρέπει’  σύμφωνα με τον Κανονισμό 1019/2002 και την ΚΥΑ 275610/2003 να ’ περιλαμβάνονται στην κύρια ετικέτα του μέσου συσκευασίας.

 

 

Υπόψη ότι οι συνήθεις συσκευασίες είναι: - Φιάλες γυάλινες η πλαστικές των 0,25 - 0,5 — 0,75 -’  1 και 2 Lit,- Κυτία μεταλλικά των ’ 0,5 — 0,75 - 1- 2 -3- 5 Lit.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

 

Τα έργα που θα υποβληθούνθα ’ κριθούν από’  Επιτροπή Αξιολόγησης’  που θα οριστεί από τον ΣΠΑΚΕ και θα βαθμολογηθούν’ ’  ως προς πέντε κύρια χαρακτηριστικά:

 

 

1.Ελκυστικότητα για αγοραστές ποιοτικών προϊόντων

 

 

 

2.Εκφραστικότητα ως προς την προέλευση από την Κρήτη

 

 

 

3.Αισθητικότητα ’ από πλευράς συνολικής εμφάνισης

 

 

 

4.Προσαρμοστικότητα στα χρώματα και μεγέθη’  των μέσων συσκευασίας.

 

 

 

5.Πρωτοτυπία από πλευράς σύνθεσης’ 

 

 

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης μετά την έγκριση τους από το ΔΣ του ΣΠΑΚΕ θα ανακοινωθούν εγγράφως στους διαγωνιζομένους μέσα σε δυο’  μήνες ’ από’ ’  την ημερομηνία’  υποβολής τους και θα’  είναι οριστικές και αμετάκλητες. Ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές. ’ 

 

 

 

Εάν δεν υπάρξουν έργα αντάξια’  Α΄η Β΄ Βραβείου,’  η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην προτείνει ’ διακρίσεις ’ για καμιά κατηγορία και ’ ’ ’ να εισηγηθεί ’ την επαναπροκήρυξη του’  Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή τα υποβληθέντα έργα ανήκουν ως πνευματική ιδιοκτησία στους δημιουργούς τους.’  ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ’ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ’ 

 

 

Οι διακρίσεις που θα απονεμηθούν θα είναι:Τρία βραβεία που ’ θα συνοδεύονται από 1000 ευρώ το Α,’  500 ευρώ το Β και 250 ευρώ το Γτρεις έπαινοι Α, Β, Γ’  και τρεις εύφημες μνείες Α, Β, Γ .H απονομή των διακρίσεων’  θα γίνει κατά την περίοδο Μάιος - Ιούλιος’  2008 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα ’ σε’  αυτοτελή’  η άλλη’  δημόσια εκδήλωση (Συνέδριο, Ημερίδα κλπ) του ΣΠΑΚΕ η’  του ΣΕΔΗΚ και τα δικαριθέντα έργα και οι δημιουργοί τους’  θα τύχουν’  ανάλογης δημοσιότητας’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

 

Τα έργα’  στα οποία θα’  απονεμηθούν διακρίσεις θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΠΑΚΕ και θα μπορούν να χορηγούνται και χρησιμοποιούνται ως έχουν η με τροποποιήσεις κατά την κρίση του, ’ αποκλειστικά από αυτόν ’ στις συσκευασίες Κρητικού ελαιόλαδου’  η άλλα μέσα προβολής του, ’ ’ ηλεκτρονικά η έντυπα’  χωρίς’  καμιά’  οικονομική η άλλη απαίτηση από τους δημιουργούς τους.

 

 

 

 

’ 

 

 

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ,’  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Οι συμμετοχές υποβάλλονται έγκαιρα με ιδιόχειρη παράδοση η ταχυδρομικώς με απόδειξη’  ώστε να έχουν περιέλθει το αργότερα μέχρι 14 ’ Μαιου’  2008, ημέρα Τρίτη ’ και’  ώρα 12: 00’  στην Δ/νση:

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:’ 

 

ΤΟΝ ’ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ’ ’  ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΠΑΚΕ)’ 

 

’ Γραφεία Συνδέσμου Ελαιοκομικών ’ Δήμων Κρήτης ’ (ΣΕΔΗΚ).

 

Για τον Διαγωνισμό’  Σήματος Ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη

 

 

Τζανακάκη και Ερωτοκριτου 1,’  Τηλ. 28210 50800/1

 

 

73134 ΧΑΝΙΑ

 

 

’ 

 

 

Οι συμμετοχές συνοδεύονται απαραίτητα από δελτίο συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

 

 

Εάν τα υποβαλλόμενα έργα από ένα Γραφίστα είναι δυο’  υποβάλλονται’  καθένα σε χωριστό φάκελο που περιέχει χωριστά CD’  και’  χωριστό δελτίο συμμετοχής.’  Η συσκευασία του CDθα πρέπει να επιτρέπει την προστασία του από μηχανικές η άλλες’  επιδράσεις’ ’ ’ 

 

 

 

8.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Η’  συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη.’  Μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας η αλλοδαπός Γραφίστας, ερασιτέχνης ή επαγγελματίας.
  2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ’ μέχρι’  δυο ’ το πολύ ’ έργα
  3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Πληροφορίες για συγκεκριμένα’  ερωτήματα, τα’  Ιδεογράμματα, τους Κανονισμούς και τις προδιαγραφές παρέχονται από το e-mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@sedik.gr’  τηλ. 28210 50800/1’ 
’ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΚΕ

Μανόλης ’ Μιχελινάκης

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ’ 

 

Στον Διαγωνισμό Μακέτας Σήματος για Ελαιόλαδο ΠΟΠ Κρήτη

’ 
 
ΠΡΟΣ
Τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικου Ελαιόλαδου (ΣΠΑΚΕ)
’ 
 
Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1 Γραφεία ΣΕΔΗΚ’ 
’ ’  (άνωθεν Γραφείων Ολυμπιακής)τηλ. 28210 50800/1’  -
73 134 ΧΑΝΙΑ

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση της’ ’  προκήρυξης σας για τον ’ διαγωνισμό’  Μακέτας Σήματος για το Ελαιόλαδο ΠΟΠ Κρήτη και ’ σας δηλώνω’  ότι αποδέχομαι’  ανεπιφύλακτα τους όρους’  που περιλαμβάνονται σ' αυτήν’  και σας παρακαλώ όπως περιλάβετε στα υπό κρίση έργα και το έργο μου …………………………… (αναγράφεται όνομα η Κωδικός)’  το’  οποίο ’ αποστέλλω με την παρούσα.’ ’ ’ 

 

’ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………’ ’ ’ 

 

 

 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ’ (εάν είναι επιθυμητό) ……………………………………………………’ ’ ’ ’ 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………………’ ’ ’ ’ 

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ’ Σταθερό :…………………………… Κινητό …………………………………’ ’ ’ 

 

 

FAX’ ’ ’  …………………………….… ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Email’  ……………………………..…….’ ’ ’ ’ ’ 

 

 

 

Τόπος ……………………… ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Ημερομηνία ……………………………………’ ’ ’ ’ 

 

 

 

’ ’ ’  Ο Διαγωνιζόμενος’ 

 

 

 

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Υπογραφή …………………………….…………..………’ ’ ’ ’ ’ 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο …………………….……………………………………

 

 

’ ’ ’ ’ 

 

 

’ 

 

Σφραγίδα ……………………………………………………..