Οι Εκπρόσωποι των Νομαρχιακών Αυτοδικήσεων Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασηθίου), του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) που εκπροσωπεί 60 Δήμους της Κρήτης και του Συνδέσμου Ανάδειξης και Προστασίας του Κρητικού Ελαιόλαδου που περιλαμβάνει 12 ΕΑΣ και Αγρ.Συν/σμους που εκπροσωπούν το 75% των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, πραγματοποίησαν κοινή συνάντηση — σύσκεψη στην Νομαρχία Ρεθύμνου την 17-6-07 για συζήτηση θεμάτων της Ελαιοκομίας της Κρήτης και ειδικότερα της αναγνώρισης Ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «Κρήτη».

 Μετά από εισηγήσεις του Δ/ντα Σύμβουλου του ΣΕΔΗΚ Δρ. Νικ. Μιχελάκη και του Προέδρου του ΣΠΑΚΕ Μανόλη Μιχελινάκη και την διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε οι Εκπρόσωποι των Φορέων της συνάντησης κατέληξαν ομόφωνα στις ακόλουθες διαπιστώσεις και αποφάσεις:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
1. Η Ελαιοκομία αποτελεί μαζί με τον Τουρισμό ένα από τους δυο κυριότερους οικονομικούς πόρους της Κρήτης που προσφέρει στο νησί εισόδημα της τάξεως του 1000 εκατ. € ετησίως.
2. Ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος από την Ελαιοκομία της Κρήτης της τάξεως του 30-40% μεταφέρεται εκτός Κρήτης λόγω της διάθεσης του ελαιόλαδου με μορφή χύμα, χωρίς τυποποίηση
3. Οι ιστορικοί δεσμοί της Ελιάς και του Ελαιόλαδου με το γεωγραφικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Κρήτης είναι μακρόχρονοι και ισχυροί. Τέτοιοι δεσμοί είναι αμφίβολο αν υπάρχουν στον βαθμό αυτό σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
4. Η Ελαιοκομία αποτελεί τομέα στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη που παρουσιάζει σήμερα σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και σημαντικά προβλήματα:
(α)Συγκριτικά πλεονεκτήματα:
- Οι ευνοϊκές για την ελαιοκαλλιεργεια εδαφοκλιματικές συνθήκες
- Η ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
- Η έμφυτη αγάπη και εμπειρία των κατοίκων για την ελαιοκαλλιεργεια.
- Η υψηλή ομοιογένεια της παραγωγής (80% προέρχεται από μια ποικιλία την Κορωνείκη)
- Ο σημαντικός όγκος και η σχετική σταθερότητα της ετήσιας παραγωγής (80-120 χιλ τον/ετος).
- Το υψηλό ποιοτικό επίπεδο της παραγωγής το οποίο έφθασε σε ποσοστό άνω του 95% να είναι όχι απλά εξαιρετικό παρθένο αλλά να έχει οξύτητα κάτω του 0,5 %
- H τεκμηριωμένη υγιεινή αξία του Κρητικό ελαιόλαδου (Μακροζωία των Κρητικών)
- Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά για την ελιά και το λάδι στην Κρήτη
- H άνοδος της ποιότητας και της φήμη του Κρητικού ελαιολάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
(β)Κυριότερα Προβλήματα:
- Πολυδιάσπαση της διάθεσης του χύμα (700 Πωλητές έναντι 8-10 Αγοραστών)
- Χαμηλό ποσοστό εμπορίας τυποποιημένου λόγω οικονομικών, τεχνικών και τεχνολογικών αδυναμιών των επιχειρήσεων τυποποίησης
- Σημαντικές απώλειες εισοδήματος και θέσεων απασχόλησης λόγω μη τυποποίησης
- Ανεπαρκής, αποσπασματική, ασχεδίαστη και ασυντόνιστη προβολή του προϊόντος
- Εκτεταμένη παράτυπη εκμετάλλευση της ποιότητας και της φήμης του Κρητικού ελαιολάδου από διάφορους επιτήδειους του εμπορίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
- Ανεπαρκής θωράκιση της ταυτότητας (ονόματος) και της γνησιότητας (νοθείες)του προϊόντος
- Αθέμιτος ανταγωνισμός άλλων λαδιών (σπορέλαιων) που υποκαθιστούν το ελαιόλαδο σε διάφορα προϊόντα π.χ. φαγητά, παρασκευάσματα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την συγκέντρωση της προσφοράς και του όρους της διάθεσης του ελαιόλαδου χύμα.
2. Η προώθηση της εμπορίας του ελαιόλαδου της Κρήτης ως επώνυμου τυποποιημένου πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στρατηγικό στόχο για όλους τους παράγοντες της Πολιτείας και του νησιού.

Βασικές προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποτελέσουν:
-(α) Η καλά σχεδιασμένη, συστηματική και συντονισμένη προβολή του προϊόντος.
-(β) Η λήψη κατάλληλων και ορθά σχεδιασμένων μέτρων από την Πολιτεία για την ενίσχυση και ισχυροποίηση των υπαρχουσών και την ίδρυση νέων Επιχειρήσεων Τυποποίησης Συν/κων και Ιδιωτικών
-(γ) Η αναγνώριση από την ΕΕ Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Î…ΚρήτηÎ… για το ελαιόλαδο

Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό της Προβολής και τα Μετρα για την Τυποποίηση αποφασίζεται όπως αποτελέσουν αντικείμενα νέων διαβουλεύσεων σε ημερίδες και συσκέψεις που θα συμμετέχουν οι Φορείς που υπογράφουν την παρούσα πράξη αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι με την εμπορία του ελαιόλαδου χύμα και τυποποιημένου (ΑΣΟ, Ελαιοτριβείς, Έμποροι κ.α )

Σε ότι αφορά την αναγνώριση ελαιόλαδου ΠΟΠ «Κρήτη» αποφασίζεται η άμεση προσαρμογή του Φακέλου που είχε υποβληθεί παλαιότερα στο ΥΑΑΤ από τον ΣΕΔΗΚ και στην συνέχεια από τον ΣΠΑΚΕ προς τους νέους Κανονισμούς (ΕΚ) 510/2006 και 1898/2006 και την ΚΥΑ 261611/22.3.07 και επανυποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίας του ΥΑΑΤ με την παράκληση να επισπεύσουν αυτή την φορά τις σχετικές διαδικασίες ώστε να μην απωλεστεί για άλλη μια φορά πολύτιμος χρόνος.

Ειδικότερα αποφασίζεται όπως υποβληθεί αίτηση για ΠΟΠ και όχι ΠΓΕ όπως έγινε παλαιοτέρα γιατί οι όροι και οι προδιαγραφές που πρέπει σήμερα να πληροί το ελαιόλαδο Î…ΚρήτηÎ… πρέπει να είναι σαφώς διάφοροι και αυστηρότεροι από εκείνους που έχουν καθοριστεί με τα ΠΔ των ΠΟΠ και ΠΓΕ που έχουν αναγνωριστεί παλαιότερα στο επίπεδο της Κρήτης.

Οι προδιαγραφές αυτές που θα αφορούν τις συνθήκες συγκομιδής και επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου Î…ΠΟΠ Î…ΚρήτηÎ… θα προσδιοριστούν από τους συντάκτες του φακέλου ώστε να εξασφαλίζουν το υψηλό ποιοτικό επίπεδο του προϊόντος και να εγγυώνται στους καταναλωτές την πραγματική γευστική, υγιεινή και πολιτιστική υπεροχή του.

Επί πλέον, η ύπαρξη σήμερα αρκετών σύγχρονων μονάδων τυποποίησης στο νησί αλλά και οι δυσκολίες της εφαρμογής ελέγχων της ταυτότητας του προϊόντος εκτός αυτού, επιβάλλουν η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία, αλλά και η συσκευασία και τυποποίηση του προϊόντος να πραγματοποιείται εντός της Κρήτης.

Σχετικά με τα αναγνωρισμένα σήμερα Ελαιόλαδα ΠΟΠ και ΠΓΕ στο επίπεδο της Κρήτης, δεδομένου ότι μερικά από αυτά έχουν επενδύσει σε προβολή και έχουν ήδη κάποιο μερίδιο της αγοράς, αποφασίζετε όπως παραμείνουν ως έχουν η όπως οι αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενες για αυτά Ομάδες Παραγωγών.

Λόγοι που Επιβάλουν την Αναγνώριση Ελαιόλαδου ΠΟΠ «Κρήτη»
Οι ειδικότεροι λόγοι που επιβάλλουν σήμερα την αναγνώριση ελαιόλαδου Î…ΠΟΠ Κρήτη είναι:
1. Η ένδειξη «Κρήτη» πλεονεκτεί εμπορικά σε σχέση με άλλα τοπωνύμια της Κρήτης γιατί είναι ευρύτατα γνωστή στις ξένες χώρες εξαιτίας του γενικότερου ιστορικό - πολιτιστικού, γεωπολιτικού αλλά και τουριστικού ρόλου του νησιού
2. Η σύνθεση των ελαιώνων της Κρήτης από πλευράς ποικιλιών είναι περίπου ίδια σε όλο το νησί.
3. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες των ζωνών της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, ενώ διαφέρουν από εκείνες άλλων ηπειρωτικών ιδίως περιοχών, είναι σχετικά ομοιόμορφες
4. Η τεχνική της παραγωγής (καλλιέργεια, συγκομιδή, έκθλιψη κλπ) που εφαρμόζεται στην Κρήτη αποτελεί αποτέλεσμα κοινών ιστορικών δεσμών και τεχνολογικών εξελίξεων που αναπτύχθηκαν από τις τοπικές υπηρεσίες έρευνας και εφαρμογών και διαδόθηκαν αρκετά ομοιόμορφα σε όλο το νησί.
5. Η ανάδειξη και προβολή του ελαιόλαδου ΠΟΠ «Κρήτη» μπορεί να γίνει από πολλούς Συλλογικούς και Ιδιωτικούς φορείς.
4. Οι προδιαγραφές του Ελαιολάδου που σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Κρητικό» η «Κρήτη» παρουσιάζουν αρκετές και αξιόλογες διαφορές από εκείνες που αναφέρονται στα ΠΔ των ελαιόλαδων που έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ΠΟΠ η ΠΓΕ στο επίπεδο της Κρήτης.

Οι Νομάρχες
Χανίων: Γρηγόριος Αρχοντάκης
Ρεθύμνου: Γεώργιος Παπαδάκης
Ηρακλείου: Ευαγγελία Σχοιναράκη - Ηλιακη
Λασιθίου: Αντώνης Στρατάκης

Ο Προεδρος του ΣΕΔΗΚ
Γίωργης Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ
Μανόλης Μιχελινάκης
Εκπρ/πος ΕΑΣ Ηρακλείου