Η Ιδιωτική Αποθεματοποίηση είναι δυσεφάρμοστη και αναποτελεσματική. Ηρθε η ώρα να επανεξεταστεί!

Οι τιμές παραγωγού συνεχώς πέφτουν και κανείς βέβαια δεν μπορεί να προβλέψει πότε και που θα σταματήσουν!! Και όπως είναι φυσικό οι παραγωγοί διερωτώνται: Υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιος κανόνας για να συγκρατήσει την πτώση σε επίπεδα τουλάχιστο λογικά;

Όταν πέρυσι οι τιμές ανέβαιναν αλλεπάλληλες συσκέψεις γίνονταν στην ΕΕ για να ανοίξουν οι εισαγωγές! Τώρα που οι τιμές κατεβαίνουν υπάρχει άραγε κάποια πρόβλεψη για να σταματήσει την πτώση; Η απάντηση δυστυχώς είναι ότι υπάρχει μέτρο που όμως, όπως και στο παρελθόν αποδείχτηκε, είναι δυσεφάρμοστο, αναποτελεσματικό και κυρίως έξω από τα όρια μιας λογικής προστασίας.

Αυτό διαπιστώνεται από τα όσα προβλέπει ο πρόσφατος Κανονισμός της (ΕΚ) (2153/2005) περί ιδιωτικής Αποθεματοποίησης ο οποίος προβλέπει ότι μετρά για την συγκράτηση της πτώσης των τιμών παραγωγού μπορεί να ληφθούν μόνον εφόσον οι τιμές πέσουν κάτω από 1,779 € (606 δρχ) για διάστημα τουλάχιστο δυο βδομάδων!!

Το όριο όμως αυτό, που είναι σχεδόν ίδιο επί 8 χρονιά τώρα (ΕΚ) 2768/98), είναι σαφώς απαράδεκτο για τις σημερινές συνθήκες κόστους παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος. Γιαυτό μια επανεξέταση του ορίου αυτού αλλά και των χρονοβόρων διαδικασιών η και της φιλοσοφίας του Κανονισμού είναι φανερό πως είναι αναγκαία να γίνουν, πριν οι τιμές κατέβουν χαμηλότερα. Γιατί τότε οι συνέπειες για την ελαιοκομία θα είναι καταστροφικές. Και προς την κατεύθυνση αυτή χρέος έχουν να κινηθούν και η Πολιτεία αλλά και οι εμπλεκόμενες Συν/κες και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Υπόψη ότι με τον όρο «Ιδιωτική Αποθεματοποίηση» εννοείται η αποθεματοποίηση (αποθήκευση και μη πώληση) συγκεκριμένων ποσοτήτων ελαιόλαδου για συγκεκριμένο χρόνο εναντι παροχής κάποιας ενίσχυσης (αποθήκευτρα) ανά ημέρα και τόνο που θα καθορίζεται με βάση την χαμηλότερη τιμή που θα προσφερθεί στον διαγωνισμό.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μόνο συγκεκριμένοι Φορείς που θα πληγούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που κάθε Κράτος Μέλος θα καθορίζει. Μεταξύ των Φορέων αυτών συμφωνά με τον Κανονισμό περιλαμβάνονται:

-Οργανώσεις ομάδων παραγωγών ελαιόλαδου και Ενώσεις αυτών που πληγούν ορισμένες προϋποθέσεις.
-Ελαιοτριβεία που επεξεργασθήκαν συνολικά 500 τουλάχιστον τόνους παρθένου ελαιόλαδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων περιόδων εμπορίας,
-Επιχειρήσεις τυποποίησης, που διαθέτουν παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 6 τόνους συσκευασμένου ελαιόλαδου ανά ημέρα και που συσκεύασαν συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους ελαιόλαδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων περιόδων εμπορίας.