Επεξεργασία στοιχείων 5 ετίας του ΣΕΔΗΚ

Την κούρσα των τιμών οδηγεί η Ισπανία αλλά οι τιμές υπερέχουν πάντα στην Ιταλία!!

Παράλληλες περίπου, αλλά όχι του ίδιου ύψους, ήταν οι πορείες των τιμών στην Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα (Κρήτη) κατά την τελευταία 5/ ετία, 2001/ 2 έως 2005/ 6, ενώ ο βασικός, αλλά όχι μοναδικός, παράγων που επέδρασε στην εξέλιξη τους ήταν το ύψος της Παγκόσμιας παραγωγής.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του «Παρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιολάδου» που έχει οργανώσει ο ΣΕΔΗΚ για την ενημέρωση των παραγωγών των Δήμων Μελών του, αλλά η παραπέρα μελέτη οδηγεί και σε άλλες χρήσιμες παρατηρήσεις και επί μέρους σημαντικά συμπεράσματα.

Έτσι, εξετάζοντας την επίδραση της Παγκόσμιας Παραγωγής στην εξέλιξη της πορείας των Τιμών διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος της ήταν κυρίαρχος, αλλά πάντως όχι ίδιος σε όλες τις χώρες και σε όλες τις χρονιές. Πάντως, όπως φαίνεται στο Σχ.1, μια χρονιά με μειωμένη παραγωγή όπως π.χ. το 2002/ 3 (με 2.500 χ.τ) οδηγεί σε αύξηση των τιμών, ενώ μια χρονιά με αυξημένη παραγωγή, όπως το 2003/ 4 με (3.200 χ.τ.) οδηγεί σε μείωση των τιμών, χωρίς αυτό να αποτελεί απόλυτο κανόνα. Και αυτό γιατί και άλλοι παράγοντες όπως η παραγωγή της επόμενης χρονιάς, ή και η πορεία της κατανάλωσης μπορούν να παρέμβουν αποφασιστικά. Έτσι, κατά το 2004/ 5 με υψηλή παραγωγή (3000 χ.τ.), στους πρώτους μήνες είχαμε σχετικά χαμηλές τιμές. Στην συνέχεια όμως είχαμε αύξηση των τιμών που προκλήθηκε από την επίδραση των εκτιμήσεων της σοδειάς του 2005/ 6 οι οποίες το έφεραν με μειωμένη παραγωγή όπως και ήταν (2600 χ.τ.).

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις όπως της τρέχουσας περιόδου όπου οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα έχουμε μια υψηλή μεν παγκόσμια παραγωγή (2.800 χ.τ.), αλλά όχι πάντως πολύ υψηλή όσο το 2003/4 και εν τούτοις οι τιμές χαμηλώνουν αρκετά. Αυτό δείχνει ότι και άλλοι παράγοντες της αγοράς ασκούν τις δικές τους επιδράσεις και ότι η παραπέρα πορεία τους μπορεί να εξαρτηθεί και από το ύψους της ερχόμενης σοδειάς που θα αρχίσει να φαίνεται με την ανθοφορία της Άνοιξης.

Σημαντικοί παράγοντες που φαίνεται τελευταία να επηρεάζουν την αγορά είναι και οι συνεργασίες και ανακατατάξεις στον χώρο των μεγάλων Βιομηχανιών Τυποποίησης όπου κάποιες Ιταλικές εταιρείες ακούγεται ότι εξαγοράζονται από Ισπανικές. Σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος των μεγάλων Διατροφικών Ομίλων όπως του Ομίλου SOS στην Ισπανία ο οποίος παρακολουθεί την αγορά στο επίπεδο του Παραγωγού, εκδίδοντας και ανακοινώσεις για το ύψους της προβλεπόμενη παραγωγής την οποία μάλιστα φέτος ανεβάζει πολύ υψηλότερα (1,28 εκ. τόνους) από ότι οι Οργανώσεις και το Υπουργείο Γεωργίας ( 1,089 εκ. τόνους).

Μια άλλη παρατήρηση (Σχ.1) είναι ότι οι όποιες μεταβολές παρατηρούνται στις τιμές παρουσιάζονται πρώτα στην Ισπανία και στην συνέχεια μεταφέρονται αναλογικά στην Ιταλία και Ελλάδα.

Μια τρίτη τέλος παρατήρηση είναι ότι (Σχ.1) στην Ιταλία οι τιμές ήταν πάντα υψηλότερες καίτοι η διαφορά τους από Ισπανία και Ελλάδα κυμάνθηκε από χρόνο σε χρόνο. Αυτό σε ένα βαθμό αποδίδεται στις δαπάνες μεταφοράς που κυμαίνονται από 0,1-0,15 € /κιλό αλλά και στις αμοιβές των εμπορικών ενδιάμεσων. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η διαφανέστερη οργάνωση της Ιταλικής αγοράς που επιτρέπει στους Ιταλούς παραγωγούς να διαπραγματεύονται καλύτερα.