Την πλήρη αντίθεση του προς την πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για εισήγηση στο Υπουργείο να εγκρίνει αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιόλαδου από Τρίτες Χώρες για « Ενεργητική Τελειοποίηση» και επανεξαγωγή του εκφράζει και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης του Κρητικού Ελαιόλαδου ( ΣΠΑΚΕ) ενισχύοντας τις ανάλογες θέσεις όλων σχεδόν των Συν/κών και Συνδικαλιστικών Φορέων της Κρήτης.

Ο ΣΠΑΚΕ, στον οποίο μετέχουν 12 ΕΑΣ και Συν/σμοι της Κρήτης, που αντιπροσωπεύουν το 75% των ελαιοπαραγωγών του νησιού με τεκμηριωμένη εισήγηση του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρακαλεί να απορριφθεί κάθε αίτημα για Ενεργητική Τελειοποίηση που θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες αρχές από οποιοδήποτε Φορέα του Συν/κου η Ιδιωτικού τομέα.

Ολόκληρη η εισήγηση του ΣΠΑΚΕ προς το Υπουργείο έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ
Πληροφορηθήκαμε από τον τύπο και από δηλώσεις διαφόρων Φορέων του Αγροτικού χώρου της Κρήτης ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ προτίθεται να σας προτείνει να εγκρίνετε την εισαγωγή ελαιόλαδου από τρίτες χώρες με βάση το καθεστώς της «Ενεργητικής Τελειοποίησης» όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 2913/92 για ποσότητα 1000-1500 τόνων.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης του Κρητικού Ελαιόλαδου ( ΣΠΑΚΕ) στον οποίο μετέχουν 12 ΕΑΣ και Συν/σμοι της Κρήτης, που αντιπροσωπεύουν το 75% των ελαιοπαραγωγών του νησιού, εκφράζει την πλήρη αντίθεση του προς την πρόθεση αυτή της ΠΑΣΕΓΕΣ και σας παρακαλεί όπως αν τελικά υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές από οποιοδήποτε Φορέα (Οργανώσεις ή Ιδιωτικές επιχειρήσεις) να την απορρίψετε για τους εξής λόγους:

Η έγκριση εισαγωγής αδασμολόγητου ελαιόλαδου στην Ελλάδα από τρίτες χώρες για επανεξαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος της Ενεργητικής Τελειοποίησης επιτρέπεται μόνο όταν με βάση τα αρθρο117, παρ. γ, του Καν. (ΕΚ) 2913/92 δεν θίγονται τα (οικονομικά) συμφέροντα των Παραγωγών της Κοινότητας και εν προκειμένω των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Και τα συμφέροντα αυτά θίγονται σαφώς για τους εξής λόγους:

(α). Το επανεξαγόμενο μετά από τελειοποίηση ξένο ελαιόλαδο, ανεξάρτητα αν η τελειοποίηση του γίνει με προσθήκη κάποιας μικρής αναλογίας ελληνικού, η με απλό ραφινάρισμα, τελικά θα εκτοπίσει από αγορές που έχουν με προσπάθειες και σημαντικές επενδύσεις σε διαφημίσεις κατακτηθεί, ανάλογες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου.
(β). Η διάχυση και εδραίωση στις διεθνείς αγορές της άποψης ότι τα γνωστά ποιοτικά ελληνικά ελαιόλαδα δεν είναι πλέον γνήσια ελληνικά αλλά ελληνοποιημένα ξένα ασφαλώς θα αποβεί όχι απλώς επιζήμια αλλά καταστροφική για τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών οι οποίοι αρκετά μόχθησαν για να επιτύχουν ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο διεθνώς αναγνωρισμένο.
(γ). Η μείωση του κόστους της πρώτης ύλης σαν προϋπόθεση της μείωσης των τιμών καταναλωτή, που προβάλλεται σαν βασικό επιχείρημα για την δημιουργία μιγμάτων ελληνικού και ξένου τυποποιημένου, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ανάλογη μείωση της τιμής καταναλωτή ώστε να αυξήσει την κατανάλωση και να ωφεληθεί ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος παραγωγός. Κι αυτό αποδεικνύεται σαφώς από την τρέχουσα συμπεριφορά της αγοράς η οποία διατηρεί τις ίδιες σχεδόν τιμές για τον καταναλωτή ενώ οι τιμές παραγωγού έχουν μειωθεί δραστικά (30-40%) τώρα και δυο μήνες.

2. Στην Ελλάδα από το 1992 που ισχύει ο σχετικός Κανονισμός αλλεπάλληλες προσπάθειες Ιδιωτών για έγκριση τέτοιου είδους εισαγωγών έχουν απορριφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας για τον λόγω ότι έθιγαν τα συμφέροντα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Σήμερα δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έχει αλλάξει στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά που να επιβάλλει αλλαγή σε αυτή την στρατηγική και για αυτό απορούμε ειλικρινά.

3. Η χώρα μας υστερεί βεβαίως σε εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου οι οποίες καίτοι τα τελευταία χρόνια έχουν κάπως αυξηθεί παραμένουν ακόμα απελπιστικά χαμηλές. Αυτό όμως αποτελεί πρόβλημα που οφείλεται σε εγγενείς και αντικειμενικές αδυναμίες των Συν/κων Οργανώσεων, αλλά και σε ανάλογες αδυναμίες των μικρών ή και στις στρατηγικές των ολίγων μεγάλων Βιομηχανιών Τυποποίησης που εδρεύουν στην χώρα μας. Το τελευταίο εύκολα διαπιστώνεται από την διαφημιστική και τιμολογιακή πολιτική τους η οποία οδηγεί στο να εξομοιώνονται οι τιμές του εξαιρετικού παρθένου με τις τιμές του υποδεεστέρου ποιοτικά ελαιολάδου «κουπέ» (μίγματος παρθένου και ραφιναρισμένου) στην ελληνική λιανική αγορά.

4. Η αιτούμενη ποσότητα για εισαγωγή προς τελειοποίηση (1000-1500 τόνους) μπορεί να φαίνεται μικρή, είναι φανερό όμως ότι αν εγκριθεί θα ακολουθηθεί και από άλλες ώστε τελικά θα αποτελέσει την κερκοπορτα για την άλωση της ποιοτικής φήμης του Ελληνικού ελαιολάδου.

5. Η Ελλάδα χάρη στην από ετών πολιτική της υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας και χάρη στις προσπάθειες των Ελλήνων παραγωγών αλλά των ερευνητικών και γεωργικών υπηρεσιών της χώρας, πέτυχε τον άθλο να έχει το υψηλότερο ποσοστό εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μεταξύ όλων των χωρών της Κοινότητας αλλά και ολόκληρου του Κόσμου, το οποίο ανάλογα με την χρονιά κυμαίνεται σχεδόν πάντοτε πάνω από 85% σε επίπεδο χώρας και πάνω από 95% σε επίπεδο Κρήτης. Και το υψηλό αυτό ποιοτικό της χαρακτηριστικό της Ελληνικής παραγωγής αποτελεί τον βασικό και καθοριστικό παράγοντα που συντελεί στην απορρόφηση του κύριου όγκου της κάθε χρόνο από Βιομηχανίες Ευρωπαϊκών χωρών. Γιαυτό και πρέπει να διαφυλαχθεί και προωθηθεί και όχι να τεθεί σε κινδύνους αμφισβητήσεων.

Κύριε Υπουργέ
Από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται ότι:
-Βασική στρατηγική της χώρας πρέπει να παραμείνει, όπως και το Υπουργείο σας μέχρι τώρα διακηρύσσει, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας - αλλά και της διάθεσης των ποιοτικών ελαιολάδων σε τιμές λογικές και συμφέρουσες για τους παραγωγούς.
- Ενέργειες που με τον ένα η άλλο τρόπο αντιστρατεύονται την στρατηγική αυτή, όπως η έγκριση εισαγωγών για παραγωγή υποβαθμισμένων ποιοτικών τύπων ασφαλώς θα πρέπει να αποφευχθούν.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ
Μιχελινάκης Μανόλης